На основание Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Решение от Протокол № 214/03.02.2014 г. на Управителния съвет „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

О Б Я В Я В А

        На 21.03.2014г.от 10.00 часа ще се проведе търг с оферти в затворен плик за продажба на УПИ – V-1087 с площ 4000 м2, в едно с построената в него масивна едноетажна сграда – училище със ЗП – 448 м2, находящ се в гр.Долни Дъбник,  ул. „Кирил И Методий“ № 17.

Административниятадрес на имота е: гр. Долни Дъбник,  ул. „Кирил И Методий“ № 17.

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

Първоначална продажна цена на недвижимия имот: 30 796.00 лв. /тридесет хиляди седемстотин деветдесет и шест лева/ без ДДС.

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден в срок до деня на подаване на оферта от 12.00 до 15.00 часа на посочения адрес на имота,  с един ден писмено предизвестие.

Контатни лица за огледи:

Имот Лице за контакт Телефон E - mail
Имот гр.Долни Дъбник, ул. „Кирил и Методий“ № 17 Марлен Иванова +359 887 144 155 marlen.ivanova@cez.bg

Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС,може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в сградата на „ЧЕЗ Разпределение България” АД гр.София, ул.„Адам Мицкевич“ № 2 А, стая №4, ет.2 до 20.03.2014 г., като сумата е преведена по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАД,  IBAN  BG65CITI 9250 1005 0048 02  BIC/SWIFT, CITIBGSF СИТИБАНК Н.А.–клон СОФИЯСофия 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център, ет.5.

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330 до 20.03.2014 г.

           Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот (3 079.00 лв. /Три  хиляди седемдесет и девет лева/) се внася в:IBAN  BG79 CITI 9250 1005 0094 00  BIC/SWIFT     CITIBGSF СИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯдо 17.00 часа на 20.03.2014г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 16.00 часа на 20.03.2014г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателната зала в сградата на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, гр. София, ул. „Цар Симеон“ № 330.

 

За допълнителна информация: Марлен Иванова, GSM 0887 144 155, e-mail: marlen.ivanova@cez.bg