На основание Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Решение от Протокол № 214/03.02.2014 г. на Управителния съвет, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД

О Б Я В Я В А

        На 19.03.2014 г. от 10.00 часа ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 866,с площ 2232 м2, находящ се в гр. София, Район Подуяне, м. „I задгарова артерия", бул. „Ботевградско шосе - рамка", кв. 12.

Административния адрес на имота е: гр. София, бул. „Ботевградско шосе - рамка", кв. 12.

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

Първоначална продажна цена на недвижимия имот: 285 410.00 лв. /двеста осемдесет и пет хиляди четиристотин и десет лева / без ДДС.

         Стъпка за наддаване: 5 % (14 270 лв. /четиринадесет хиляди двеста и седемдесет лева/) върху първоначалната продажна цена на недвижимия имот.

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден в срок до деня на подаване на оферта от 12.00 до 15.00 часа на посочения адрес на имота,  с един ден писмено предизвестие.

Контатни лица за огледи:

Имот Лице за контакт Телефон E - mail
Имот гр.София, бул.„Ботевградско Шосе-Рамка",кв.12. Марлен Иванова +359 887 144 155 marlen.ivanova@cez.bg

Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в сградата на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, гр.София, ул.„Адам Мицкевич“ № 2 А,стая №4, ет.2 до 18.03.2014 г., като сумата е преведена по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАД,  IBAN  BG65CITI 9250 1005 0048 02,  BIC/SWIFT, CITIBGSF СИТИБАНК Н.А.–клон СОФИЯСофия 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център, ет.5.

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330 до 18.03.2014 г.

           Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот (28 541.00 лв./Двадесет и осем хиляди и петстотин четиридесет и един лева/) се внася в:IBAN  BG79 CITI 9250 1005 0094 00  BIC/SWIFT     CITIBGSF СИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯдо 17.00 часа на 18.03.2014г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 16.00 часа на 18.03.2014г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателната зала в сградата на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330.

 

За допълнителна информация: Марлен Иванова, GSM 0887 144 155, e-mail: marlen.ivanova@cez.bg