Обява за публичен търг

На основание Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Решение 203 - т.31 от Протокол № 203/24.09.2013г. на Управителен съвет – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

О Б Я В Я В А

        На 11.12.2013 г. от 10.00 часа ще се проведе публичен търг с оферти в затворен плик  за продажба на поземлен имот № VII в квартал 131 по плана на град Правец с площ 788 кв.м и находящата се в него двуетажна административна сграда със застроена площ от 150.68 кв.м и разгъната застроена площ 323.94 кв. м.

Административния адрес на имота е : гр.Правец, ул. „Работническа“ № 8.

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

         Първоначална продажна цена на недвижимия имот: 195 208 лв. /сто деветдесет и пет хиляди двеста и осем лева/.

         Стъпка за наддаване: 5 % върху първоначалната продажна цена на недвижимия имот.

   Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден в срок до деня на подаване на оферта от 10.00 до 15.00 часа на посоченият адрес на имота, с един ден предизвестие.

Контактни лица за огледи:

Имот Лице за контакт Телефон E - mail
Имот – гр. Правец, ул. „ Работническа“ № 8 Марлен Иванова +359 887 144 155 marlen.ivanova@cez.bg

Документация за участие в търга на стойност 24лв. /двадесет и четири лева/ може да се закупи всеки работен ден от 9.00 - 12.00 ч. и от 13.00 -16.00 ч. в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330 до 10.12.2013 г.

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 ч. в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330 до 10.12.2013 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот (19 520 лв.) се внася в Банка Ситибанк, IBAN BG65CITI92501005004802 до 17.00 ч. на 10.12.2013 г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 16.00 часа на10.12.2013 г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателната зала в сградата „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр. София, ул. „Цар Симеон“ № 330.

  За допълнителна информация: Марлен Иванова , GSM 0887 144 155,e-mail marlen.ivanova@cez.bg