Обява за публичен търг

 

 На основание Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Решение № 203 - т.32 от Протокол № 203/24.09.2013г. на Управителен съвет– „ЧЕЗ Разпределение България“ АД,

О Б Я В Я В А

        На 12.12.2013 г. от 10.00 ч. ще се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 866 с площ 2232 м, находящ се в гр. София, Район Подуяне, м. „I задгарова артерия", бул. „Ботевградско шосе - рамка", кв. 12.

Административния адрес на имота е : гр. София, бул. „Ботевградско шосе - рамка", кв. 12

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД

         Първоначална продажна цена на недвижимия имот: 552 000.00 лв. / петстотин петдесет и две хиляди лева /.

         Стъпка за наддаване: 5 % (27 600 лв. / двадесет и седем хиляди и шестстотин лева / ) върху първоначалната продажна цена на недвижимия имот.

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден в срок до деня на подаване на оферта от 12.00 до 15.00 ч. на посоченият адрес на имота,  с един ден писмено предизвестие.

Контактни лица за огледи:

Имот Лице за контакт Телефон E - mail
Имот гр.София, бул.„Ботевградско Шосе-Рамка",кв.12. Марлен Иванова +359 887 144 155 marlen.ivanova@cez.bg

Документация за участие в търга на стойност 24 лв. /двадесет и четири лева/ може да се закупи всеки работен ден от 9.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 ч. в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ №330 до 11.12.2013г.

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330 до 11.12.2013 г.

       Депозит за участие в търга в размер на 10 % от първоначалната продажна цена на недвижимия имот ( 55 200 лв./ петстотин петдесет и две хиляди лева )се внася в Банка Ситибанк, IBAN BG65CITI92501005004802до 17.00 часа на 11.12.2013 г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 16.00 часа на 11.12.2013 г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателната зала в сградата „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330.

 

За допълнителна информация : Марлен Иванова , GSM 0887 144 155, e-mail:marlen.ivanova@cez.bg