За новите фактури - въпроси и отговори

1.      Каква фактура получих при смяна на цените?

Фактурата, която получавате за консумираната енергия през юли и август 2013 г., съдържа данни за два  ценови периода. Първият период е от датата на предишно отчитане до 31 юли 2013 г., а вторият - от 1 август 2013 г. до края на Вашия отчетен период.

2.      Защо получавам фактура с два ценови периода?

Причината за съществуването на подобна фактура е решение Ц-25 от 29 юли 2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР). Въз основа на него, от 1 август 2013 г., цените на електроенергията за битови клиенти бяха понижени средно с 5%. Заедно с това бяха променени моделът на ценообразуване и тарифната структура. За битови и малки стопански клиенти консумацията във фактурата обхваща период, в който са  валидни цени на електрическа енергия до 31.07.2013 г. и от 01.08.2013 г.

За да сме максимално коректни към нашите клиенти, ние изготвихме августовските фактури за два периода – до 31.07.2013 г. по старите цени и по стария модел на ценообразуване, и от 01.08.2013 г. – по новите, по-ниски цени и новия модел на ценообразуване.

3.      Кои клиенти получават  фактура с два ценови периода?

Всички битови и малки стопански клиенти на ЧЕЗ получават фактури по стари и нови цени в преходния период. Тези фактури се отнасят само за консумираната електроенергия през месеците юли и август 2013 г. и ще бъдат получени само през август и септември. Следващите фактури ще бъдат изготвени само въз основа на новата тарифна структура, одобрена от ДКЕВР с Решение Ц-25 от 29 юли 2013 г.

4.      Кой определя цените,тарифната структура и съдържанието на фактурата?

Държавният регулатор е единственият орган в България, който определя цените и тарифната структура. Винаги, когато регулаторът промени тарифната структура, „ЧЕЗ Електро България“ АД задължително отразява тези промени във фактурите. Това е наше задължение. Съдържанието на фактурите, които „ЧЕЗ Електро България“ АД издава на своите клиенти, е съобразено с изискванията на българското законодателство (Закона за счетоводството, Закона за Данък върху добавената стойност).

5.      Какво съдържа  фактурата, издадена в преходния период, обхващаш месеците юли и август?

Фактурата съдържа количество консумирана електрическа енергия до 31.07.2013 г., остойностено по цени и тарифна структура валидни до 31.07.2013 г., съгласно Решение на ДКЕВР Ц-13 от 05.03.2013 г. и количество консумирана електрическа енергия, остойностено  по цени и тарифна структура валидни от 01.08.2013 г., съгласно Решение на ДКЕВР Ц-25 от 29.07.2013 г.

6.      Каква фактура ще получа следващия месец?

Фактурата за консумираната през септември електроенергия ще бъде изготвена изцяло по новия модел на ценообразуване и ще съдържа само новите тарифи за електроенергия. Следващите фактури ще са по-опростени, защото няма да се смесват старата и новата тарифна структура.

7.      Защо във  фактурата, обхващаща периода юли – август, има два вида цени?

В преходната фактура се съдържат данните за консумираната електроенергия по старите тарифи, действали до 31 юли 2013 г. включително и за консумираната електроенергия по новите, с 5% по-ниски цени и новата тарифна структура, влезли в сила от 1 август 2013 г.

В резултат на решението Ц-25/29.07.2013 г. на ДКЕВР крайните продажни цени на електроенергията за битови клиенти считано от 01.08.2013 г. намаляват с 4,32% за дневната тарифа и 5,59% за нощната тарифа.

8.      Защо цената на тока изглежда по-висока въпреки, че има 5% намаление?

Цената на електроенергията се състои от два основни компонента компонента – Цена за снабдяване с електрическа енергия и Цена за разпределение на електрическа енергия. Новият тарифен модел, определен с решението на ДКЕВР от 29 юли 2013 г., предвижда намаляване на Цената на разпределение на електрическа енергия, тъй като от нея са извадени три елемента - добавката за зелена енергия, цената за високоефективно комбинирано производство и невъзстановяемите разходи. Те обаче не са отпаднали изцяло от фактурата, а са включени в цената за електрическа енергия. Ефектът от решението на ДКЕВР е понижение на крайните продажни цени за битови клиенти на ЧЕЗ със средно 5%.

9.  В крайна сметка цената по-висока ли е или е по-ниска?

Понижението на цените, по които ЧЕЗ доставя електрическа енергия на битовите клиенти от 01 август 2013 г., е средно с 5%. Битовите клиенти на ЧЕЗ получиха най-голямо средно понижение на цените на електроенергията.

10. Какъв дял получава ЧЕЗ от новата цена на електроенергията?

Промяната в модела на ценообразуване от 1 август 2013 г. доведе до намаляване на дела на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията до 2,49%. Това означава, че от сметка на стойност 100 лева, за дружествата от групата на ЧЕЗ в България остават едва 2,49 лева.

През 2013 г.  частта от крайната цена на електроенергията, която остава в дружествата на ЧЕЗ в България, бе намалена два пъти. До март 2013 г. тя бе 9% от крайната цена. От 05 март 2013 г., след решение на регулатора за намаление на крайните цени на електроенергията, тази част спадна до 2,88%. С такъв минимален обем от средства компанията трябва да поддържа и подобрява клиентските услуги, да инвестира и обновява електроразпределителната мрежа в Западна България.

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg