Средната сметка за електроенергия за август 2013 г. е с 9% по-ниска спрямо август 2012 г.

Потреблението на електроенергия в Западна България през август тази година е по-високо със 7,3% отколкото през юли

Средната сметка за електроенергия в Западна България за август 2013 г. е с 3 лева, или 9%, по-ниска от тази за август 2012 г. при почти едно и също количество консумирана електроенергия. Данните показват, че средната сметката за ток на битовите клиенти на ЧЕЗ за август тази година, е 31 лева с ДДС при средна консумация от 183 киловатчаса. За сравнение, през същия месец на 2012 г., средната сметка е била 34 лева с ДДС, а средната консумация – 186 киловатчаса.

Освен от цената на електроенергията, размерът на сметката зависи и от индивидуалната консумация на клиента през месеца. Средното потребление на електроенергия на фактура през август 2013 г. е 183 киловатчаса, което е 12 киловатчаса, или 7,3%, повече от юли. Подобна е тенденцията и през 2012 г. Тогава средната консумация на клиент е била 186 киловатчаса или 4 киловатчаса (2,2%) повече отколкото през юли.

Цените на електроенергията и моделът на ценообразуване се определят от ДКЕВР. От 1 август 2013 г. Държавната комисия по енергийно и водно регулиране намали крайните цени на електроенергията за битовите клиенти на ЧЕЗ със средно с 5% или 0,7 стотинки/кВтч, без ДДС. Така цените на електроенергията в Западна България са най-ниски в сравнение със Североизточна и Югоизточна България. Намален е и делът на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията до 2,49%. Това означава, че от сметка на стойност 100 лева за дружествата от групата на ЧЕЗ в България остават едва 2,49 лева.

От 1 август ДКЕВР промени и досегашната структура на цената на електроенергията. Трите компонента - добавка за зелена енергия, цена за високоефективно комбинирано производство и невъзстановяеми разходи, бяха прехвърлени от цената за разпределение в цената за снабдяване. Така реално цената за снабдяване беше повишена. Това обаче беше компенсирано с цената за разпределение, която беше значително намалена. Ефектът от решението на ДКЕВР е понижение на крайните продажни цени за битови клиенти със средно 5%.

Фактурите, които битовите клиенти на ЧЕЗ получават за консумираната енергия през август, съдържат отчетен период, разделен на две части – от датата на предишно отчитане до 31 юли и след 1 август до края на отчетния период.

Допълнителна информация относно формирането на цената и съпоставка между стойностите в новите и старите фактури може да бъде намерена на www.cez.bg, в секция „Цени“. Клиентите могат да получат информация и на денонощната информационна линия на ЧЕЗ  0700 10 010 и в Центровете за обслужване на клиенти.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg