Августовските фактури на ЧЕЗ съдържат данни за два отчетни периода

ЧЕЗ провежда разяснителна кампания, информация е налична и на www.cez.bg

Фактурите, които битовите клиенти на ЧЕЗ получават за консумираната енергия през август, съдържат данни за два отчетни периода – от датата на предишно отчитане до 31 юли и след 1 август до края на отчетния период. Въз основа на решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), считано от 1 август 2013 г., са променени моделът на ценообразуване, както и тарифната структура. Държавният регулатор единствен определя цените и моделите на ценообразуване.

Трите компонента - добавка за зелена енергия, цена за високоефективно комбинирано производство и невъзстановяеми разходи, бяха прехвърлени от цената за разпределение на електроенергията в цената за снабдяване. По този начин цената за разпределение бе намалена, но бе увеличена цената за снабдяване.Ефектът от решението на ДКЕВР е понижение на крайните продажни цени за битови клиенти със средно 5%.

„Клиентите ни вече получават фактури с новите, с 5% по-ниски, цени. За да сме максимално коректни, те съдържат два периода – този до 31.07.2013 г. по старите цени, и от 01.08.2013 г. – по новите, по-ниски. Кампанията „Бъдете информирани“ продължава и през септември, като с фактурите си клиентите ни ще получат и допълнителни разяснителни материали“, каза Кремена Стоянова, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Електро България“ АД.

ЧЕЗ публикува на уебсайта си www.cez.bg, в секция „Цени“, допълнителна информация относно формирането на цената и съпоставка между стойностите в новите и старите фактури. От сравнението на двата документа се вижда, че при запазване на консумацията, сметката на даден битов клиент е намаляла с 4,7%. Разяснителна информация за новите фактури може да бъде получена на денонощната информационна линия на ЧЕЗ 0700 10 010 и в центровете за обслужване на клиенти.

Цените и моделът на ценообразуване се определят от ДКЕВР. Промяната в модела на ценообразуване от 1 август 2013 г. доведе до намаляване на дела на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията до 2,49%. Това означава, че от сметка на стойност 100 лева за дружествата от групата на ЧЕЗ в България остават едва 2,49 лева.

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg

 

http://www.cez.bg/bg/tseni/razyasnenie-na-cenite/razyasnenie-na-cenite-bitovi.html

http://www.cez.bg/edee/content/file-other/bulgaria/razyasnenie-ceni/sravnenie_fakturi_bit_final.pdf

http://www.cez.bg/edee/content/file-other/bulgaria/razyasnenie-ceni/blanka-a4_formirane-na-cenata-cez-05.08.2013_preview2.pdf