Общият финансов резултат от дейността на публичните дружества на ЧЕЗ в България е отрицателен

През първото полугодие „ЧЕЗ Електро България” АД отчете загуба от 25,8 милиона лева, а „ЧЕЗ Разпределение България” АД е с 22,2 милиона лева печалба

През първите шест месеца на 2013 г. публичните дружества от Групата на ЧЕЗ в България реализираха отрицателен финансов резултат. „ЧЕЗ Електро България” АД отчете загуба в размер на близо 25,8 милиона лева. „ЧЕЗ Разпределение България” АД е с печалба 22,2 милиона лева.

„Преминахме през труден период и тoва се отрази върху финансовото състояние на дружествата на ЧЕЗ в България. Печалбата на „ЧЕЗ Разпределение България” АД следва тенденция на понижаване, а загубата на „ЧЕЗ Електро България” АД расте”, обобщи резултатите Главният оперативен директор на групата - Петър Баран.

Загубата на „ЧЕЗ Електро България” АД през първото полугодие на 2013 г. нарасна съществено  в сравнение със същия период на 2012 г. главно поради некомпенсираните разходи във връзка с изкупуването на произведената енергия от възобновяеми енергийни източници.

През първото полугодие на 2013 г. „ЧЕЗ Разпределение България” АД отчете спад на  печалбата с 17% спрямо съпоставимия период на 2012 г. в резултат на намалени приходи от дейност разпределение на електроенергия, като ефект от намалените цени за достъп до и пренос по електроразпределителната мрежата.

"ЧЕЗ Разпределение България" АД и „ЧЕЗ Електро България” АД са публични компании от 19 септември 2012 г. В началото на октомври 2012 г. държавата продаде миноритарните си дялове от 33% в двете компании, за които получи близо 115 милиона лева.

Дружествата на ЧЕЗ в България са сред най-големите инвеститори в българската енергетика. От стъпването си на българския пазар преди осем години те вложиха в страната над 1,7 милиарда лева в приватизацията на електроразпределителната мрежа в Западна България, инвестицията в ТЕЦ „Варна”, поддръжката и модернизацията на мрежите и в подобряване на качеството на обслужване.

С Решение No Ц – 25/ 29.07.2013 г. ДКЕВР утвърди цени за електрическа енергия в сила от 01.08.2013 г. Средното намаление за битови и небитови клиенти,  присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско напрежение на ЧЕЗ,  е 4.4 %.

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg