Изявление на Стефан Апостолов – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на открито заседание на ДКЕВР 

Изявление на Стефан Апостолов – Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД , на откритото заседание на ДКЕВР, проведено днес - 16 април 2013 г. за разглеждане на проект на решение относно отнемане на издадените лицензии на "ЧЕЗ Електро България" АД и "ЧЕЗ Разпределение България" АД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И ГОСТИ,

Благодаря за възможността да изложим аргументите си  в рамките на провежданата процедура. ЧЕЗ Разпределение България извършва дейността си в интерес на обществото, на клиентите и в съответствие с изискванията на действащото законодателство, като обезпечава сигурно и качествено снабдяване с електрическа енергия.

1.      Изпълнение на предписаните от ДКЕВР мерки

На 19.02.2013 г. длъжностни лица от ДКЕВР издадоха 16 акта за установяване на административни нарушения на ЧЕЗ Разпределение, на база на които бе издадено Решение № 01-Л-135-07 за откриване на процедурата за отнемане на лицензията ни. Макар, че считаме че нарушенията, констатирани в актовете не са налице, Дружеството е изпълнило предписанията на Комисията, за да преустанови твърдените нарушения и да отстрани последиците от тях.

По отношение твърдените от ДКЕВР нарушения във връзка с липса на подписи върху четири протокола за подмяна на средства за търговско измерване са съставени 4 акта. В тези актове се твърди, че „ЧЕЗ Разпределение България” АД, в съответствие с Общите условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа, са подменили съществуващи средства за търговско измерване и са монтирали нови. За предприетите действия са съставени констативни протоколи в отсъствие на потребителя и липсват подписи на двама свидетели, които не са служители на дружеството.

В тази връзка  бихме искали да отбележим, че става дума за формални, административни пропуски. Чл. 58 от Общите условия не предвижда изрично изискване протоколът да бъде подписан едновременно от страните. Общите условия на Дружеството не предвиждат и срок, в който протоколът да бъде подписан от потребителя, ако той  е имал осигурена фактическа възможност да се запознае и да подпише протокола и евентуално да предяви своите претенции или възражения. Молим да вземете предвид, че протоколите, за които се твърдят нарушения, са били надлежно връчени на потребителите и са подписани без никакви забележки. Доказателства за това сме представили с наше становище от 27.02.2013 г.

Бих искал да подчертая, че констатираните случаи са изолирани, а не трайна практика на ЧЕЗ Разпределение. В потвърждение на това, представихме в ДКЕВР препис от Инструкция на Дирекция „Мерене и управление на данните“, в сила от 01.06.2011 г., за извършване на демонтаж, монтаж или подмяна на средства за търговско измерване. Представена е и  Заповед на Директора на същата Дирекция, с която се  обръща внимание на всички служители при демонтаж, монтаж или подмяна на средства за търговско измерване да спазват стриктно Инструкцията. От представените документи е видно, че Дружеството взима необходимите мерки, за да осигури подписването на констативни протоколи при подмяна на електромери.

Чрез подмяната на средствата за търговско измерване Дружеството осъществява свое задължение по лицензията, а именно – да поддържа електромерите  в състояние, съответстващо на изискванията на Правилата за измерване. В този смисъл, подмяната на средствата за търговско измерване, които съгласно Закона за енергетиката са собственост на Дружеството, е дейност, която ежемесечно се извършва в големи мащаби. Подмяната на електромери в никакъв случай не ощетява клиентите и не влияе на техните сметки. В протокола се вписват всички данни и показания, както за демонтираното, така и за монтираното на негово място ново средство. Това се удостоверява и със снимка на типа, фабричния номер и показанията на всяка една от тарифите на електромера . В последствие потребителят получава и във фактурата си информация за показанията на стария и новия електромер, както и за датата, на която е била извършена смяната.

На 27.02.2013 г. Управителният съвет на ЧЕЗ Разпределение взе решение за извършване на вътрешен одит по отношение съставянето и подписването на протоколи при подмяната на средствата за търговско измерване. Представили сме копие от това решение заедно със становището, което депозирахме пред ДКЕВР на 27.02.2013 г., а за резултатите от вътрешния одит сме Ви представили доказателства с писмо от 09.04.2013 г.

На виновните длъжностни лица, които не са спазили Инструкцията за подписване на протоколи при подмяна на електромери, бе потърсена и наложена дисциплинарна отговорност. Доказателствата се съдържат в исканията по чл. 333 от Кодекса на труда, копия от които приложихме към становището си от 27.02.2013 г., а дисциплинарните заповеди представихме с писмо от 09.04.2013 г.

По отношение твърдени от ДКЕВР нарушения във връзка с непредоставяне в срок на информация за сключени договори за услуги (актове 5 и 6 на ДКЕВР). На 18.02.2013 г. ДКЕВР е изискала от дружеството в срок до 14.00 часа на 18.02.2013 г. да представи всички сключени договори за услуги с „ЧЕЗ България” ЕАД за периода 2011 г. – 2012 г., както и информация за превъзлагане на услуги на трети лица от страна на „ЧЕЗ България” ЕАД. Писмото е изпратено по факс и е получено в 10.20 часа от Дружеството. До 14.00 в деловодството на ДКЕВР не е постъпила исканата информация от лицензианта.

Считаме, че констатациите са за формално, а не за сериозно нарушение. Даденият от ДКЕВР срок от няколко часа бе изключително кратък  за предоставяне на такъв голям обем информация - Дружеството положи всички усилия за спазването му и, макар и със закъснение от три часа, информацията бе предоставена с писмо от „ЧЕЗ България” ЕАД до ДКЕВР с вх. № Е-13-47-6 от 18.02.2013 г.

Винаги сме предоставяли исканата от ДКЕВР информация за договорите за услуги.

Дружеството е спазило изискванията на чл. 51 от отменената Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката. На 30.03.2012 г. Дружеството е подало в ДКЕВР Годишен доклад за извършване на лицензионната дейност за 2011 г. На стр. 43 от този доклад Дружеството е разкрило вече одобрените от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма договори за възлагане на услуги на „ЧЕЗ България” ЕАД т. е. ДКЕВР и МИЕТ са имали информация за договорите. ДКЕВР е могла във всеки един момент да поиска информация, като прецизира кои договори изисква. Такова искане не е постъпило.

В актове от № 9 до № 13, и от № 15 до № 18 ДКЕВР констатира нарушения за непровеждане  на процедури за обществени поръчки. Констатира се, че  Дружеството не е извършвало лицензионната дейност при спазване на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на  малки обществени поръчки при възлагането на пощенски, нотариални, одиторски услуги, услуги по физическа охрана, по осигуряване на самолетни билети, техническо обслужване на автомобили, телефонни услуги. Дружеството неоснователно е провело процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с покана с предмет „Мерки за подобряване на показатели SAIDI и SAIFI и автоматизиране на избрани изводи на средно напрежение“, без да са били налице основанията за провеждане на този вид процедура.

Твърденията на ДКЕВР, че с договорите от 2011 г. за пощенски, нотариални, одиторски услуги, услуги по физическа охрана, по осигуряване на самолетни билети, на техническо обслужване на автомобили и телефонни услуги, както и договорите за технологични мерки за подобряване на показателите SAIFI и SIADI, „ЧЕЗ Разпределение” е нарушила Закона за обществените поръчки (ЗОП), са неоснователни.

Констатираното от ДКЕВР нарушение е нерелевантно поради факта, че е изтекъл законоустановеният срок за съставянето му. То е трябвало да бъде съставено най-късно до една година от извършването му. Констатираното нарушение не съдържа определена дата на извършването му, а само общата формулировка "през 2011 г.".

Компетентният административен орган, който има правомощия да установява нарушения на Закона за обществените поръчки е Агенция за държавна финансова инспекция, а не ДКЕВР. Агенцията за държавната финансова инспекция, вече е инициирала съответните процедури, а издадените от нея наказателни постановления на физически лица са обжалвани пред Съда.

Вината на ЧЕЗ Разпределение България по отношение на констатираните пропуски в  договорите за самолетни билети, техническо обслужване на автомобили и телефонни услуги е, че още тя е подценила обема на тези договори и факта, че в течение на годината те ще надвишат границата от 20 000 лева, което ще наложи провеждането на търгове по Закона за обществените поръчки. Предприети са стъпки за коригиране на твърдените нарушения.

По отношение на организирането на процедура за универсална пощенска услуга, Дружеството публикува публична покана за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител за „осигуряване на пощенски услуги за нуждите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки. Копие от поканата беше приложено към становището на ЧЕЗ Разпределение от 27.02.2013 г. Процедурата е пред приключване,  избран е  изпълнител и предстои сключване на договор. Информация за процедурата сме изпратили в ДКЕВР с писмо от 09.04.2013 г.

По отношение на процедурата за избор на нотариуси, организирахме такава процедура, въпреки, че считаме, че не е налице нарушение на чл. 2, ал. 1, т. 2 на отменената през миналата година Наредба за възлагане на малки обществени поръчки, тъй като е имало обективна невъзможност да бъдат събрани три оферти от нотариуси. Дружеството изпрати публична покана за възлагане  на обществена поръчка за избор на изпълнител за нотариални услуги, съгласно изискванията на Закона за обществени поръчки, като не получи нито една оферта. В тази връзка, на 10.04.2013 г., получихме изрично становище от Председателя на Нотариалната колегия – град София, в което ни обвиняват, че такава процедура е незаконосъобразна и не следва да се провежда. Също така изрично ни молят да уведомим Нотариалната колегия – град София, ако има нотариуси, подали оферти. Копие от писмото сме приложили във второто ни  писмо за предприети мерки, което входирахме в деловодството на ДКЕВР на 15.04.2013 г.

Ако позволите, ще прочета заключението в  писмото, за да илюстрирам силното противопоставяне на Нотариалната колегия – град София във връзка с обявяването на такава процедура: „Считаме, че с тази публична покана (Поканата за провеждане на обществена поръчка от ЧЕЗ Разпределение) са нарушени редица законови изисквания и императивни правни норми, тъй като по своето естество правна същност и законова регламентираност нотариалната дейност не е търговска дейност и не може да се приравнява с търговска дейност и услуги, които могат да бъдат предмет на обществена поръчка по смисъла на Закона за обществените поръчки“.

Във връзка с осъществяването на физическа охрана и охрана със СОТ на енергийните обекти и съоръжения на Дружеството, съгласно изискванията на Закона за обществени поръчки, ЧЕЗ Разпределение прекрати договора за физическа охрана. Дружеството започна открита процедура за избор на изпълнител за физическа охрана и охрана със СОТ, за което представихме доказателства със становището от 27.02.2013 г.

Що се отнася до одиторските услуги, то стойността на същите за 2012 г. е под прага от 20 000 лв. на Закона за обществени поръчки и липсва нарушение. Дружеството представи писмото за намерение към Ърнст и Янг със становището си от 27.02.2013 г.

По отношение на организирането на процедури за закупуване на самолетни билети, за техническо обслужване на автомобили, собственост на ЧЕЗ Разпределение България АД и избор на  оператор за  предоставяне на телефонни услуги от обществена фиксирана мрежа, Дружеството публикува покани за възлагане на обществени поръчки, копие от които бяха приложени към становището на ЧЕЗ Разпределение от 27.02.2013 г. Процедурите се провеждат и предстои избор на изпълнители и сключване на договори с тях.

Информация за процедурите сме изпратили в ДКЕВР с писмо от 09.04.2013 г.

По отношение твърдението за нарушение във връзка с Договора за услуги между ЧЕЗ Разпределение и свързаното предприятие ЧЕЗ България (акт № 14),  подчертаваме, че констатациите не разкриват дейност, която е забранена от Закона за обществените поръчки или го заобикаля. Въпреки, че се позовава на доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция от 08.02.2013 г., ДКЕВР не отчита, че АДФИ е потвърдила липсата на нарушение във връзка с Договора за услуги. Последният параграф на страница 44 от горепосочения доклад гласи следното: „Проверката на финансовите инспектори не може да обоснове нарушение при сключването на Договор за предоставяне на услуги номер SLA_……2011_001 и на Договор за предоставяне на услуги за избор на доставчици, без провеждане на процедура по Закона за обществени поръчки”.

Сключването на Договора за услуги не представлява заобикаляне на ЗОП, както и нарушение на разпоредбата на чл. 206, ал. 1 от Закона. Независимо че считаме, че в случая няма нарушение, Управителния съвет на Дружеството  взе решение на  27.02.2013 г. за изготвяне на стратегия за доставка на материали и стоки и обявяване на обществени поръчки за материали за периода до 31.05.2013 г. Копие от протокола беше предоставен със становището ни от 27.02.2013 г. Стратегията беше изготвена и предоставена на ДКЕВР с писмо от 11.04.2013 г.

Най-същественото е, че ЧЕЗ Разпределение обяви поръчки за доставка на материали. Доказателства за обявяването на тези процедури са предоставени с писма от 09.04.2013 г. и 11.04.2013 г. Обявленията за процедурите са публикувани на сайта на Регистъра на обществените поръчки. От всичко казано до момента става ясно, че са предприети всички възможни мерки за отстраняване на твърдените нарушения, макар да смятаме че такива нарушения не са били извършени.

Договорите за предоставяне на услуги са призната и наложила се практика в Европа и света, определена като най-добра практика за ефективно управление на ресурси. Във всички държави, където ЧЕЗ развива дейност, компанията прилага тази система между контролираните от нея дружества. Бизнес моделът на SLA договорите съответства на Директива 2003/54/ЕС и е одобрен от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Изнасянето на административните и общите дейности в единен център за споделени услуги („ЧЕЗ България“ ЕАД) има множество предимства - постига икономии от мащаба; избягва дублиране на дейности в разпределителното предприятие и в крайния снабдител; оптимизира разходите и подобрява качеството на обслужване на потребителите.

2.      Липса на установено нарушение по смисъла на Закона за енергетиката и Закона за административните нарушения и наказания

Наличието на издадените актове не води до основанията за отнемане на лицензия, посочени в чл. 59, ал. 1 от Закона за енергетиката и/или чл. 80, ал. 2 от Наредба № 3. Разпоредбите на закона обвързват ДКЕВР да пристъпи към преценка на значимостта на установени нарушения в хода на отнемане на лицензия, като нарушение на лицензия или закон от своя страна може да бъде установено само с влязло в сила наказателно постановление.

Преди настъпването на този момент ДКЕВР не може да разглежда като основания за отнемане на Лицензията констатациите по издадените актове  преди тяхното влизане в сила.

Съгласно чл. 225, ал 4 от Закона за енергетиката, установяването на нарушения за извършва при условията за Закона за административните нарушения и наказания. Съгласно чл. 64 от ЗАНН, наказателните постановления влизат в сила, ако не подлежат на обжалване, не са били обжалвани в законния срок или са били обжалвани, но са били потвърдени или изменени от съда. В този смисъл е и трайната практика на Върховния административен съд – едва след влизане в сила на наказателното постановление по надлежния ред се установява извършването на съответното нарушение.

На този етап са налице само издадените актове за установяване на твърдените административни нарушения. Няма издадени и влезли в сила наказателни постановления на председателя на ДКЕВР. Следователно, съгласно чл. 64 от Закон за административните нарушения и наказания, нарушение, макар и формално констатирано, по правило не може да бъде установено преди влизане в сила на съответното наказателно постановление, и то ако има предпоставки и основания за това.

3.      Липса на предходни нарушения по смисъла на Закона за енергетиката и Закона за административните нарушения и наказания

В Решението за откриване на процедурата по отнемане на лицензията ДКЕВР неправилно констатира, че Дружеството има предходни нарушения от извършения през 2010 г. регулаторен одит. Моля да вземете предвид факта, че всички наказателни постановления, издадени в резултат на извършения през 2010 г. регулаторен одит, бяха обжалвани пред съда в законоустановения срок и са отменени като незаконосъобразни.

При проверка в хода на съдебното производство Съдът установи липсата на всяко едно от твърдените нарушения и отмени издадените наказателни постановления.

4.      Липса на основание за отнемане на лицензия по същество

4.1. Критерии за отнемане на лицензия

По същество, чл. 80, ал. 2 от Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката въвежда материалните критерии за отнемане на лицензия. Текстът гласи, че ДКЕВР преценява дали дадено нарушение съставлява основание за отнемане на лицензията в зависимост от неговата значимост за непрекъснатото и сигурно снабдяване, нарушаване целите и принципите на Закона за енергетиката и/или системно нарушение от лицензианта на задълженията по лицензията или закона.

4.2. Значимост на нарушението за непрекъснатото и сигурно снабдяване на клиентите

Твърдените нарушения в издадените актове могат да се групират по следния начин:

a) Нарушения при съставяне на протоколи след подмяна на средства за търговски измерване;

b) Нарушения при предоставяне на искана от ДКЕВР информация относно сключени договори между Дружеството и “ЧЕЗ България” ЕАД и информация за превъзлагане на услуги;

c) Нарушения на правилата за възлагане на обществени поръчки и заобикаляне на Закона за обществените поръчки.

Така твърдените нарушения по групи нямат каквато и да е било материална и/или функционална връзка с лицензионната дейност – разпределение на електрическа енергия, нито водят до каквато и да е значима заплаха за сигурността на снабдяването на крайните потребители. Твърдените нарушения нямат никаква връзка с основната цел на лицензионния режим – а именно да се осигури сигурно снабдяване с електрическа енергия.

4.3. Нарушаване на целите и принципите на Закона за енергетиката

Отнемането на лицензия следва да бъде мярка, свързана и съразмерна с целта преследвана от Закона за енергетиката.

Както беше отбелязано, твърдените нарушения в издадените актове засягат съставяне на протоколи при подмяна на средства за търговско измерване, предоставяне на информация за сключени договори и обществени поръчки, което не е сред целите предвидени в Закона за енергетиката. Следователно, евентуалното отнемане на лицензията би било мярка, несвързана и несъразмерна с целите на Закона за енергетиката.

5.      Принципи на административния процес

Евентуалното приемане на решение за отнемане на Лицензията на ЧЕЗ Разпределение би нарушило основни принципи на административния процес. На първо място, това е изискването за съразмерност по чл. 6, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, а именно „административният акт и неговото изпълнение не могат да засягат права и законни интереси в по-голяма степен от необходимото за целта, за която актът се издава“.

По същият начин, чл. 6, ал. 5 от АПК постановява, че „административните органи трябва да се въздържат от актове и действия, които могат да причинят вреди, явно несъвместими с преследваната цел“. 

Едно евентуално решение на ДКЕВР на отнемане на Лицензията на ЧЕЗ Разпределение би нарушило принципа на съразмерността най-малко поради липса на връзка с целите на Закона за енергетиката и поради наличието на други възможни мерки, които са съразмерни и ограничителни в по-малка степен. 

Както е добре установено и признато в съдебната практика на Върховния административен съд, отнемането на лицензия представлява „крайна мярка”, а не „санкция за всяко нарушение”, която може да бъде наложена от даден регулаторен орган.

Деянията, за които ДКЕВР твърди, че представляват нарушения, могат да бъдат определени като несъществуващи или в най-лошия случай като малозначителни по смисъла на чл. 28 от ЗАНН. Имайки предвид вида на твърдените нарушения (обществени поръчки, непредоставяне на информация и прихващане по търговска сделка), няма съмнение, че съществуват и по-малко рестриктивни мерки като например налагане на глоба, ако изобщо е необходимо налагането на наказание, които в същата степен биха гарантирали, че всички причинени щети са възстановени и биха възпрели Дружеството от повторни деяния.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С оглед гореизложеното, считам, че едно бъдещо Решение на ДКЕВР за отнемане на Лицензията на ЧЕЗ Разпределение би било неоснователно, нецелесъобразно и незаконосъобразно, поради следните причини:

Актовете за установяване на административни нарушения не разкриват извършване на административни нарушения по смисъла на ЗАНН, ЗЕ и / или условията по Лицензия на ЧЕЗ Разпределение. Нещо повече, ЧЕЗ Разпределение навременно и надлежно е изпълнило приложимите предписания на ДКЕВР.

Липсват материални основания за отнемане на Лицензията на Дружеството, тъй като то спазва законодателството и условията по издадената лицензия. В допълнение, законовото основание за откриване на процедурата е отменено.

При тези условия, евентуално решение за отнемане на Лицензията на ЧЕЗ Разпределение би било в пълно противоречие с принципите на административния процес на Република България.

Ето защо ви моля да прекратите производството по отнемане на Лицензията на ЧЕЗ Разпределение.