Изявление на Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България, на открито заседание на ДКЕВР

Изявление на Петър Докладал - Регионален мениджър на ЧЕЗ за България, на откритото заседание на ДКЕВР, проведено днес - 16 април 2013 г., за разглеждане на проект на решение относно отнемане на издадените лицензии на "ЧЕЗ Електро България" АД и "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Уважаема г-жо Председател,

Уважаеми членове на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране,

Ваши превъзходителства,

Уважаеми колеги и гости,

Благодаря ви за предоставената възможност дружествата на ЧЕЗ в България да изложат аргументите си по процедурата за отнемане на лицензиите. Бих искал отговорно да заявя, че ние в ЧЕЗ винаги сме спазвали, спазваме и ще продължим да спазваме законите на България и на всички държави, в които работим. Всички ние сме тук, за да потвърдим, че ЧЕЗ желае да продължи да работи в страната и да осигурява качествено електроснабдяване за хората от Западна България.

Дейността на дружествата на ЧЕЗ в България подлежи на стриктен контрол и редовни проверки от различни държавни институции. Всеки месец нашите компании публикуват отчети в Търговския регистър; всяко тримесечие изпращат отчети в ДКЕВР и подават финансови отчети към Комисията за финансов надзор.

През последните месеци в дружествата на ЧЕЗ в България бяха извършени проверки от Енергийния регулатор, Националната агенция за приходите, прокуратурата, Комисия за защита на конкуренцията. При всяка проверка ние оказвахме пълно съдействие на проверяващите и правораздавателни институции. Нямаме какво да крием и съм убеден, че всички извършени проверки ще покажат, че ЧЕЗ е отговорен инвеститор, който работи прозрачно и в съответствие с българските и европейски законови практики.

Отнемането на лиценз е възможно най-крайната мярка срещу една компания, особено ако това се случва в една европейска правова държава и ако не е достатъчно мотивирано от законова гледна точка. Българският закон ясно е предвидил, че отнемането на лиценза може да се случи само когато са налице много сериозни основания. Сред тях са поставяне в опасност на сигурността на снабдяването с електрическа енергия, системно нарушаване на лицензионните условия, неизпълняване на инструкциите на регулатора или предоставяне на невярна информация в заявлението за издаване на лицензията. Нито една от проверките не установи подобни нарушения.

Пропуските, за които регулаторът упреква ЧЕЗ, са по-скоро формални. Вярваме, че след като комисията се запознае с предоставените от нас документи и предприети мерки, ще прекрати процедурата по отнемане на лиценза. Ние бихме искали да останем и занапред надежден и прозрачен партньор на българските институции и на българското общество. Ето защо, въпреки че според нас са неоснователни, ние изпълнихме в срок предписанията на ДКЕВР и отстранихме последиците от посочените от регулатора нарушения.

ЧЕЗ дойде в България в края на 2004 г. с желанието  да работи усилено за постигане на европейско качество на услугата в оптимални срокове. За 8 години ЧЕЗ вложи в страната над 1,7 милиарда лева. Над 650 млн. лева бяха инвестирани в обновяване, модернизиране и разширяване на мрежата и подобряване на обслужването. Благодарение на тези инвестиции дружеството обнови 30% от електроразпределителната мрежа, подмени близо 20 000 км кабели и намали технологичните загуби от 22% до 12,77%. Значително бяха подобрени и показателите за качество на доставките като продължителността на непланираните прекъсвания бе намалена три пъти. Само от 2008 до сега бяха изградени 1020 трафопоста и присъединени 31 967  нови потребители. В момента компаниите от Групата на ЧЕЗ осигуряват заетост на близо 3800 българи.

ЧЕЗ увеличи броя на касите в Западна България от 219 на над 1 300 и откри 32 Центъра за обслужване на клиенти. Разработени бяха близо 100 нови услуги. 32 от тях могат да бъдат заявявани на създадената денонощна телефонна линия 0700 10 010 само с едно обаждане. Беше осигурена възможност на клиентите да изберат електронна фактура, като над 100 хиляди потребители вече пестят време по този начин и получават удобство и адекватна защита на техните данни.

През 2010 г. бе въведена нова клиентска система SAP, с която процесите по обслужване на клиентите бяха оптимизирани. През 2012 г. "ЧЕЗ България", "ЧЕЗ Електро България" и "ЧЕЗ Разпределение България" получиха сертификати, че са внедрили и прилагат системата за управление на качеството в съответствие с международния стандарт EN ISO 9001:2008.

Това са резултати, с които ние се гордеем. Те показват, че присъствието ни на българския пазар е един дългосрочен ангажимент. През цялото това време Дружествата на ЧЕЗ в България бяха коректни и надеждни партньори на държавата, на местните власти, на институциите и на клиентите. Ние изплатихме близо половин милиард лева данъци, както и дивиденти в обем на 41 млн. лева.

Ние твърдо заявяваме, че искаме да продължим да работим, да подобряваме обслужването на клиентите и да осигуряваме качествено електроснабдяване за домакинствата и бизнеса в Западна България. Вярваме, че на базата на предоставените от нас документи и аргументи ДКЕВР ще прекрати процедурата по отнемане на лицензите на „ЧЕЗ Разпределение България” и „ЧЕЗ Електро България”.

Благодаря ви за вниманието!