Бъдете информирани - основните постижения на ЧЕЗ за осем години в България

Инвестиции в България

От стъпването си на българския пазар през ноември 2004 г. до края на 2012 г. ЧЕЗ е инвестирала над 1,7 милиарда лева. В тази сума са включени 1,1 милиард лева инвестирани в закупуването на електроразпределителната мрежа на Западна България и ТЕЦ „Варна“, както и 650 милиона лева за обновяване, модернизиране и разширяване на мрежата, подобряване на обслужването и инвестиции в производство. Само през 2012 г. бяха инвестирани 111 милиона лева на територията на Западна България. За последните осем години дружествата на ЧЕЗ са платили данъци в размер на 429 милиона лева, а акционерите одобриха разпределението и плащането на 41 милиона лева дивиденти на българската държава.

Резултатът от тези инвестиции е налице – за осем години дружеството обнови съществена част от електроразпределителната мрежа, подмени близо 20 хиляди км кабели и намали технологичните загуби от 17,06% до 12,77%. Значително са подобрени и показателите за качество на доставките, като продължителността на непланираните прекъсвания бе намалена три пъти. Разработени бяха близо 100 вида услуги и подобрено качеството на обслужване. Повишена е ефективността на работа в компанията и съществено оптимизиран броят на служителите.

Обновяване на критичната инфраструктура в София

Важен акцент в инвестициите на ЧЕЗ е критичната инфраструктура на София - съоръжения и системи, чиято неизправност може да застраши здравето и сигурността на населението, околната среда, бизнеса, националното стопанство и държавните институции. Голяма част от енергийните съоръжения са на възраст над 30 и дори 40 години при експлоатационен срок до 30 години.

ЧЕЗ вложи над 228 милиона лева в поддържането и развитието на електроразпределителната мрежа на София. През 2012 г. бе заделена целева инвестиция в обем на 20 милиона лева. Според нашите разчети през следващите десет години трябва да бъдат инвестирани между 10 и 20 милиона лева годишно за изграждането на надеждна електроразпределителна мрежа в София.

През 2012 г. ЧЕЗ, заедно със своите партньори от Столична община и Камарата на строителите в България, организира кръгла маса за проблемите на критичната инфраструктура. Тогава всички поехме дългосрочен ангажимент да инвестираме приоритетно в тази важна инфраструктура, за да гарантираме нормалното функциониране на държавата. В самия край 2012 г. ЧЕЗ подмени кабел "Левски", от който зависят уютът и спокойствието на 170 хиляди софиянци, президентството и 14 министерства. В момента един от най-важните проекти от критичната инфраструктура, по който се работи, е изграждането на нова напречна връзка между подстанциите „Хиподрума” и „Средец”, която ще постави началото на нов диагонал в електрозахранването на София и ще подобри електроснабдяването на Народното събрание, Президентството, министерства, агенции, здравни и учебни заведения. Инвестицията е за над 7 милиона лева.

Намаляване на технологичните загуби

Благодарение на усилената работа на ЧЕЗ в тази посока, технологичните загуби намаляха от 22% през 2005 г. до 12,77% през 2012 г. Този спад води и до намаление на първичното енергийно потребление, което пък е обвързано с националната индикативна цел за енергийна ефективност, заложена в Директива 32/2006. Намаляването на технологичните загуби е пряко свързано с обема на инвестициите. Практиката показва, че колкото по-голям е обемът на одобрените и направени инвестиции, толкова повече намаляват технологичните загуби. Например, в Чехия загубите са едва 5.7%, но обемът на одобрените инвестиции на клиент е 10 пъти по-голям отколкото в България.

Отчитане и контрол на показания от електромерите чрез терминали и използване на GPS координати на електромерите за следене коректността на отчитане

Показанията на електромерите на всички клиенти на компанията се отчитат с електронни устройства. От 2008 г. ЧЕЗ въведе система за отчитане на електромерите с преносими терминали, с цел подобряване обслужването на клиентите като се сведе до минимум възможността за допускане на неточности при записване и въвеждане на данните. Инвестицията на компанията в този проект бе на стойност над 2 милиона лева.

Преносимият терминал е устройство, което съдържа информация за местонахождението на обектите и данните на потребителите. То позволява показанията за изразходваната електроенергия да се въвеждат автоматично в клиентската система на ЧЕЗ.

Електронното устройство гарантира допълнително точността на записаните данни чрез сигнал, който алармира служителя в случай, че въведените стойности се различават съществено от очаквания толеранс на потребление на съответния абонат и изисква повторно потвърждаване на показанията. По този начин преносимите терминали намаляват значително възможността за допускане на неточности вследствие на участието на човешкия фактор. При записване на показанията терминалът автоматично снема и GPS координатите на електромерите, които се ползват за контрол и навигация за точния адрес на отчитане на данните. Използваната технология позволява и правенето на снимки на показанията с терминала.

Стопанските клиенти на ЧЕЗ, присъединени на СрН и на НН с предоставена мощност над 100 kW, имат възможност за периодично почасово измерване. Това означава, че електромерите автоматично запаметяват данните за потреблението на клиентите за предварително зададени периоди от време.

Инвестицията е на стойност над 5 милиона лева и е част от стратегията на дружеството за оптимизиране на процеса на отчитане и трансфер на данни.

Само за периода 2005 - 2009 г. ЧЕЗ е инвестирала над 33 милиона лева в съоръжения и оборудване, свързани с обслужване на клиентите и отчитане и въвеждане на данни – в това число системи за дистанционно отчитане на електромери, телекомуникационно управление и системи за информационно обслужване.

Географска информационна система

ЧЕЗ инвестира 2,7 милиона  лева за внедряване на Географска информационна система /ГИС/. Само през 2012 г. 430 хиляди лева бяха инвестирани в проект за създаване на методики, регламентиращи процеса на масово събиране на данни за съоръжения , последваща актуализация и софтуерна платформа за оптимизиране на процеса. Събрани бяха данни за 281 км въздушни и 131 км кабелни електропроводи СрН и НН, 273 трафопоста и една подстанция. Проектът предостави допълнителна информация, която помогна на екипите на компанията да реагират бързо при аварии, повреди и кризисни ситуации. Използвайки системата, специалистите ни реагират по-бързо и качествено при предоставяне на мрежата и нейното разширяване. ЧЕЗ Разпределение България притежава отличие за високи постижения в прилагане на иновативни ГИС в областта на инженерната инфраструктура и транспорт.

100 вида услуги

ЧЕЗ постоянно разширява гамата на услугите, които предлага на своите клиенти, за да ги улесни и да им спести време. За осем години работа на българския пазар ЧЕЗ предлага близо 100 вида услуги на своите клиенти. Сред най-популярните са са възможностите за безкасово плащане на сметките. ЧЕЗ създаде единен денонощен телефонен център, достъпен от цялата страна, въведе обслужване „на едно гише“, оптимизира процесите по обслужване на клиенти чрез въвеждане на международно признатата система SAP. Компанията предложи на клиентите си множество нови, модерни услуги като дистанционно обслужване, възможност за он-лайн въвеждане на показанията от електромерите, SMS известяване за предстоящо прекъсване на захранването и SMS проверка на сметка. През 2012 г. "ЧЕЗ България", "ЧЕЗ Електро България" и "ЧЕЗ Разпределение България" получиха сертификати, че са внедрили и прилагат системата за управление на качеството в съответствие с международния стандарт EN ISO 9001:2008.

Електронна фактура

От 1 август 2011 г. клиентите на ЧЕЗ имат възможност да изберат модерната и удобна електронна фактура, вместо да получават хартиена сметка. От момента на въвеждането на услугата досега над 100 хиляди потребители са предпочели да получават сметката си по имейл вместо в пощенската кутия. Услугата предоставя не само бързина и удобство на клиентите, но и адекватна защита на техните данни.

Разнообразие от начини и места за плащане

За осем години ЧЕЗ увеличи броя на касите от 219 до над 1 300. Тъй като през последните години устойчиво нараства броят на клиентите, които предпочитат да бъдат обслужвани от разстояние, ЧЕЗ предлага 11 възможности за безкасово плащане - по банков път, чрез системите на ePay.bg и Icard.bg, директно през сайта на ЧЕЗ, по интернет, на банкомат или чрез мобилния телефон. Най-предпочитаните начини за безкасово разплащане са по интернет чрез системата ePay.bg и директният дебит на банките. Средно на месец 75 хиляди сметки за консумирана електроенергия се плащат през ePay.bg, а 55 хиляди клиенти на ЧЕЗ покриват задълженията си автоматично по банков път. Безкасовият начин на плащане спестява време и усилия на потребителите и ги прави независими от мястото и работното време на касите.

Разкриване на клиентски центрове

ЧЕЗ обнови голяма част от своите 31 центъра за обслужване на клиенти. През 2012 г. в София ЧЕЗ откри най-модерния си център за обслужване на клиенти, изграден и оборудван в съответствие с най-съвременните тенденции в областта на работата с клиенти. Във всички обновени Центрове за обслужване на клиенти на ЧЕЗ, благодарение на използваната модерна система за управление на взаимоотношенията с клиенти, посетителите могат да разчитат на бързо и качествено обслужване и на персонално отношение. Всеки клиент има възможност по електронен път да даде на място своята оценка за качеството на обслужване. През 2010 г. бе въведена нова клиентска система SAP, с която процесите по обслужване на клиентите бяха оптимизирани.

Телефонната линия 0700 10 010

В услуга на клиентите през 2007 г. ЧЕЗ създаде денонощна телефонна линия 0700 10 010. От 100-те услуги, които компанията предлага, 32 могат да бъдат заявени само с едно телефонно обаждане. Статистиката показва, че от всички регистрирани през 2012 г. поръчки за услуги, 67% се осъществяват по телефона. През 2012 г. над 90% от позвъняванията в телефонния център са обслужени до 25-тата секунда. През 2012 г. на денонощната информационна линия на ЧЕЗ 0700 10 010 са регистрирани близо 900 хиляди обаждания. Най-често потребителите се информират по телефона за сумите по месечните фактури и периодите за плащане или се интересуват от местата за плащане на сметките. Все повече клиенти се възползват и от възможността да декларират по телефона показанията на електромерите си.

Корпоративна социална отговорност

Компаниите от групата на ЧЕЗ в България са изготвили и прилагат дългосрочна стратегия за корпоративна социална отговорност. Сред основните приоритети на стратегията са активните мерки в областта на енергийната ефективност, грижата за околната среда и инвестирането в бъдещето на младите хора. През 2012 г. ЧЕЗ започна проект за саниране на училище и две детски градини в София. Дружеството подкрепи редица инициативи, насърчаващи здравословния начин на живот, сред които ежегодния велокрос, организиран от Az-deteto.bg, международен плувен турнир и детски хокеен „Турнир за купата на ЧЕЗ“. По инициатива на ЧЕЗ бяха реновирани и преобразени част от електрическите табла по столичните улици ''Г. С. Раковски'', „Граф Игнатиев”, „Патриарх Евтимий”, ''Витоша'' и ''Мария Луиза''. Артистичната акция е част от дългосрочния проект на ЧЕЗ „Инвестираме в България”, чиято цел е да подобри градската среда, като я направи по-атрактивна, модерна и уютна. Като социално ангажирана компания, съпричастна към нуждите на обществото, ЧЕЗ редовно провежда доброволчески акции, в които участват служители и топ мениджъри на компаниите в България.

Инвестиция в човешкия капитал

Компаниите от Групата на ЧЕЗ осигуряват заетост на близо 3 800 българи. Ръководството на ЧЕЗ съзнава, че хората са най-ценният капитал и лицето на фирмата пред клиентите и обществеността. Затова непрекъснато инвестира в повишаване на тяхната квалификация и за подобряване на условията на труд. Ръководството вярва, че повишаването на компетенциите на служителите и на тяхната мотивация, са най-сигурното средство за постигане на стратегическата цел на дружествата в България – непрекъснато да подобряват обслужването на клиентите. През 2011 г. ЧЕЗ получи признание за усилията си в областта на управлението на персонала - наградата на Българския форум на бизнес лидерите за „Инвеститор в човешкия капитал”.