ЧЕЗ – митове и реалности

Мит:

Плащаме и гащите на ЧЕЗ

Реалност:

„Гащите на ЧЕЗ“ са лични предпазни средства съгласно Наредба. В съответствие с действащите нормативни изисквания на Наредба № 3/19.04.2001 г. (с последно изменение и допълнение, публикувано в ДВ бр. 40/18.04.2008 г.) за минималните изисквания за безопасност и здраве на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място и Наредба за безплатното работно и униформено облекло (обнародвана в  ДВ бр. 9/28.01.2011 г.), „ЧЕЗ Разпределение България“ АД задължително осигурява на своите служителите изискваните лични предпазни средства и работно облекло. Работното облекло включва якета, гащеризони, обувки, ризи, тениски с къс и дълъг ръкав, шапка и ръкавици, предоставяни на служителите в зависимост от тяхната длъжност, сезона на използване /зимен и летен/ и периода на износване.

В приложение № 3 към Договора за доставка на стоки, под позиция „Бельо долно“, e отразена материална група № М 5103 в информационната система  SAP, която включва тениски с дълъг и къс ръкав. До настоящия момент „ЧЕЗ Разпределение България“ АД не е доставяло и предоставяло на своите служители други стоки, освен споменатите вече артикули в тази материална група.

Мит:

ЧЕЗ не инвестира достатъчно в електроразпределителната мрежа

Реалност:

От стъпването си в България в началото на 2005 г. до момента ЧЕЗ е инвестирала в страната над 1,7 млрд. лева. В тази сума са включени 1,1 млрд. лева, инвестирани в закупуването на електроразпределителната мрежа на Западна България и ТЕЦ „Варна“, както и 640 млн. лева за поддържане, ремонт и модернизиране на мрежите и за подобряване на обслужването. Резултатът от тези инвестиции е налице – за осем години дружеството подмени близо 20 000 км кабели, намали технологичните загуби от 22% до 12,77% и разработи близо 100 вида услуги.

Мит:

ЧЕЗ определя цената на електроенергията

Реалност:

Цената на електроенергията в България се определя от независимата Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. До март 2013 г. държавният регулатор променяше цените веднъж годишно, като новите цени влизаха в сила от 1 юли. Последните промени в Закона на енергетиката, приети от Народното събрание на 27 февруари 2013 г., дават възможност на ДКЕВР да променя цените по-често от веднъж годишно. Както винаги досега, през последните осем години, ЧЕЗ ще продължи да изпълнява решенията на регулатора по предвидения в закона начин.

Мит:

Цялата сума от сметките за електричество остава в ЧЕЗ

Реалност:

Решенията за дяловете на отделните участници по веригата производство – пренос – доставка и за разпределението на крайната цена между тези участници се вземат от независимия държавен регулатор. В резултат на неговите решения, през последните години делът на ЧЕЗ в структурата на цената непрекъснато намалява. От 13,28% през 2009 г. той спадна до 9,28% през 2012 г. С последното ценово решение на ДКЕВР от 5 март 2013 г. делът на ЧЕЗ отново намаля. Останалата сума отива при производителите на електроенергия, оператора на преносната система и Националната агенция по приходите.

Мит:

ЧЕЗ изнася цялата си печалба в чужбина и не плаща данъци в България

Реалност:

Компаниите от групата на ЧЕЗ, които работят в България, са регистрирани в страната. Те работят съобразно местните закони и плащат предвидените от тях данъци и такси в България. За последните осем години дружествата на ЧЕЗ са платили данъци в размер на 429 млн. лева, инвестирали са над 1,7 млрд. лева и осигуряват заетост на близо 3 800 българи, както и работа на десетки български компании. През 2010 г. акционерите одобриха и плащането на дивидент на българската държава в размер на 41 млн. лева.

Мит:

Служителите на ЧЕЗ манипулират електромерите

Реалност:

ЧЕЗ е взела всички мерки консумираната електроенергия да бъде отчитана коректно, а показанията от електромерите да бъдат отразени точно и съвестно в месечните фактури. Извършените от началото на тази година до 5-ти март проверки на 10 744 сигнала и жалби са установили неточности в едва 114 от случаите, или 1,1% от подадените жалби.

Мит:

ЧЕЗ е против либерализацията на пазара и разбиването на монополите

Реалност:

България е единствената страна в ЕС, в която все още няма функциониращ либерализиран енергиен пазар. Верният път за постигане на по-добри условия на електроснабдяването в България е отварянето на пазара и разбиването на монополния модел по цялата верига. Така хората ще могат да избират своя доставчик по това, което предлага, и ще могат да го сменят, когато са недоволни от него. И според нас това е най-добрият начин на регулиране на пазара.

Мит:

Съдържанието на фактурите е сложно, за да не можем да разберем какво плащаме

Реалност:

Съдържанието на фактурите е определено от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и следва изискванията на Европейския съюз, както и тези на Закона за счетоводството и Закона за данък върху добавената стойност. С цел да бъде максимално полезна на своите клиенти ЧЕЗ започна информационната кампания "Бъдете иформирани". Целта й е да разясни съдържанието и отделните компоненти на цената в месечната фактура и начина на формиране на сумата за плащане. Компанията смята, че цените трябва да са образувани по напълно прозрачен и видим за обществото начин. Хората имат право да знаят за какво и на кого плащат, как се формират цените и кой е отговорен за тях.

Мит:

ЧЕЗ не спазва българското законодателство

Реалност:

Компаниите от групата на ЧЕЗ в България винаги са спазвали и ще продължат да спазват всички закони на държавата и да изпълняват своите законови задължения. Дейността на дружествата на ЧЕЗ в България подлежи на стриктен контрол и проверки от различни държавни институции. Всеки месец компанията публикува отчети в Търговския регистър. Всяко тримесечие и в края на годината дружествата на ЧЕЗ изпращат отчети в ДКЕВР. Дружествата, които от миналата година са публични и акциите им се търгуват на борсата, са длъжни всяко тримесечие да подават финансови отчети и към Комисията за финансов надзор.

Мит:

ЧЕЗ надува сметките за електроенергия като умишлено намалява напрежението

Реалност:

Напрежението не може нито да повиши, нито да намали сметката за електроенергия. Тя зависи от електромера, който е точно устройство и показва конкретно изразходваното количество енергия. Например: за да сварим вода, ползвайки енергия с по-ниско напрежение, ще се удължи времето за загряването й, но не и количеството изразходвана електроенергия.

Мит:

Сметките ще се понижат, ако национализираме ЕРП-тата

Реалност:

Национализацията на електроразпределителните предприятия няма да доведе до намаляване на сметките за електроенергия, защото дори държавата да е собственик на електроразпределителната мрежа, тя ще трябва да инвестира, за да поддържа съоръженията, по които електроенергията достига до крайния клиент. Според последното решение на ДКЕВР от 5 март 2013 г., с което цената на електроенергията в Западна България беше понижена средно със 7,17%, делът на ЧЕЗ в крайната цена отново бе намален. С получените средства дружеството – независимо дали е частно или държавно - трябва да поддържа и обновява остарялата и силно амортизирана електроразпределителна мрежа.

Мит:

ЧЕЗ купува въглища за ТЕЦ Варна без процедура по ЗОП

Реалност:

Според Закона за обществените поръчки, доставката и закупуването на горива за производство на електроенергия не изискват провеждане на процедура по този закон. Въпреки това, ЧЕЗ в Прага, през пролетта на 2011 г., обяви международен конкурс за доставка на антрацитни въглища /котлите на ТЕЦ Варна са проектирани да изгарят точно такива въглища/. В конкурса бяха поканени за участие над 25 фирми, между които и много световноизвестни като „Гленкор”, Крутрей”, „Волто”, „ Алга”. От получените оферти 14 отговаряха на посочените в конкурса параметри на въглищата: калоричност - 5 900 кКал, вода - до 10%, летливост - до 10%, сяра - 0,8%. Предложените цени варираха в границата от 85 до 156 евро на тон. Двете най-ниски цени бяха дадени на база суха маса на въглищата, а нашите параметри и изисквания бяха на база работна маса, която включва и съдържанието на вода във въглищата. Въпреки това, двете компании бяха поканени да актуализират цената си на база работна маса. Първият участник с най-ниска цена не подаде актуализирана оферта, а вторият участник потвърди цена от 96,50 евро на тон, но не коригира съдържанието на сяра от 1,4% на 0,8%. През октомври 2011 г. четирите компании бяха поканени да потвърдят офертите си, които окончателно бяха подали през юли 2011 г. Една от компаниите – „Ритъм 4“, не потвърди офертата си в указания  срок и на заседание на комисията на 12 октомври 2011 г. нейното предложение не бе разгледано /това предложение бе и с най-висока цена/. От предложенията на останалите компании са избрани две, които напълно отговарят на изискванията на конкурса.

Мит:

ЧЕЗ не се интересува от ценовото равнище на антрацитните въглища и разходите за доставката им

Релност:

„ТЕЦ Варна” ЕАД получава редовна информация от специализираните в тази област медии „Металекспорт” и „Аргис”, където се посочват цени, както на Руския  и украинския, така и на световния пазари. Следят се цените CIF ARA CIF „Marmaris” FOB Украински пристанища, FSA производители в Русия. Най-близко, като показател за цена на доставени въглища от западния пазар, са CIF „Marmaris“, където настоящите цени са 109-112 щатски долара за тон, при доставка с кораби над 100 000 т. В ТЕЦ Варна въглищата, поради характеристиката на пристанището, се доставят с кораби 12 000-18 000 тона, което допълнително оскъпява транспорта. Наблюдаваните от нас цени нямат никаква рязка и драматична промяна към намаляване. В зависимост от сезона и мястото на доставка, цената се променя в рамките на няколко долара. Нашият договор за доставка е дългосрочен  и рисковете от промяна на цените се поемат както от доставчика, така и от купувача. Поради ниското производство на ТЕЦ Варна, бяхме принудени на два пъти да предоговаряме срока на изпълнение на договора, тъй като ТЕЦ Варна не приемаше предварително заявените количества.

Мит:

ЧЕЗ иска да продаде бизнеса си в страната и да напусне България

Реалност:

ЧЕЗ не възнамерява да напуска България. Компанията иска да продължи да работи, да подобрява обслужването на клиентите и да осигурява качествено електроснабдяване за хората от Западна България. ЧЕЗ ще направи всичко възможно, за да изпълни своята стратегическа цел – в оптимални срокове да постигне европейско ниво на обслужването на своите клиенти.

 

Денонощна информационна линия на ЧЕЗ: 0700 10 010

e-mail: zaklienta@cez.bg