Изявление от ЧЕЗ България за българските дружества от Групата ЧЕЗ, предали на ДКЕВР становищата си във връзка с основанията за отнемане на лиценза

Българските дружества от Групата ЧЕЗ предадоха на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране становищата си във връзка с основанията за отнемане на лиценза. Според тях тези доводи са неоснователни.

Разпределителното предприятие „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и крайният снабдител „ЧЕЗ Електро България“ АД предадоха днес на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) становищата си във връзка с предоставените аргументи, въз основа на които беше стартирана процедура по отнемане на лиценза им. Дружествата не са открили нито едно съществено нарушение в досегашната си дейност в нито един от посочените случаи. 

„Винаги сме спазвали всички законови задължения, поради което сме убедени, че не съществува нито една причина за отнемане на лицензията. Това удостоверяваме и пред Регулатора чрез предадените правни си становища и други документи“ каза Томаш Плескач - Директор на Дивизия „Разпределение и международни дейности“. Основанията за отнемане на лицензията трябва да бъдат много сериозни като сред тях са поставяне в опасност на сигурността на снабдяването с ел. енергия, системно нарушаване на лицензионните условия, неизпълняване на инструкциите на Регулатора или предоставяне на невярна информация  в заявлението за издаване на лицензията. Нарушенията, за които регулаторът упреква дружеството ЧЕЗ, са по-скоро формални. Пълният списък с упреците и реакциите на тях можете да видите в приложението.

„Вярваме, че след като проучи предоставените от нас документи и отрази и други обстоятелства, независимата регулаторна комисия ще преосмисли намерението си и ще прекрати процедурата по отнемане на лиценза. Ние бихме искали да останем и занапред надежден и прозрачен партньор на българските институции и на българското общество“ допълни Плескач.

Ето защо дружествата на ЧЕЗ в България имат желанието да вземат предвид всички препоръки на Регулатора, въпреки че през 2006 година техният бизнес модел беше одобрен от редица компетентни власти, както от вече споменатия Регулатор, така и от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Групата ЧЕЗ подкрепя изцяло спазването на европейските стандарти и норми, които водят до непрекъснато подобряване на услугите за нашите клиенти.

Групата ЧЕЗ разбира сегашната ситуация в България, но в никакъв случай не се чувства отговорна за нея и то поради няколко причини – високите сметки за електроенергия бяха причинени от по-студеното време, по-високото потребление по време на Коледните празници, както и от по-дългия отчетен период, отново поради празниците. Цените не бяха увеличени от началото на тази година, те бяха увеличени с решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) считано от 01.07.2012 г. с повече от 13 %, основно поради подпомагането на възобновяемите източници. Цените на електроенергията за битови потребители в България са изцяло регулирани и най-ниски в целия Европейски съюз. Българските компании на ЧЕЗ получават от общата стойност на фактурата по-малко от 10 %, а останалата част отива при производителите на електроенергия, оператора на преносната система и Националната агенция по приходите.

Пресцентър на ЧЕЗ България

 

Приложение:

АКТОВЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ НАРУШЕНИЯ (АУАН)

№ на АУАН ПРЕДМЕТ НА НАРУШЕНИЕТО

 

СТАНОВИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

 

ПРЕДПРИЕТИ

МЕРКИ

1 – 4 /19.02.13.

„ЧЕЗ Разпределение България” АД

 „ЧЕЗ Разпределение България” АД, в съответствие с Общите условия на договорите за използване на електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България” АД /ОУ/, са подменили съществуващи средства за търговско измерване /СТИ/ и са монтирали ново. За предприетите действия са съставени констативни протоколи в отсъствие на потребителя и липсват подписи на двама свидетели, които не са служители на дружеството.

Чл. 58 от ОУ не предвижда изрично изискване протоколът да бъде подписан едновременно от страните,  нито предвижда срок, в който същият, след като бъде съставен, да бъде подписан от потребителя. Протоколите са надлежно връчен на потребителите и са подписани без никакви забележки.

Още повече, подмяната на СТИ и периодичната проверка, е задължение по Лицензията, изпълнението, на която е рутинна дейност, която се извършва в големи мащаби.  Съответния потребител е запознат и с двете – протоколът за предприетите действия и допълнителна изчерпателна информация. Следователно, не е налице нарушение нито на някоя законоустановена разпоредба, нито на правото на клиента да вземе отношение по въпроса или да повдигне жалба или възражение.

С оглед на по-горното, би следвало да бъде допуснато, че не е на лице никакво нарушение, на което и да е от установените задължения. И при условие, че е на лице такова нарушение, то би касаело маловажен случай.

В изпълнение на т. 2 от диспозитива Решение № 01-Л-135-07 Дружеството представя на ДКЕВР заверени преписи от връчените констативни протоколи. Представя се заверен препис от Инструкция рег.№ ДМУД03/2011 г. в сила от 01.06.2011 г. на Дирекция „Мерене и управление на данните“ на ЧЕЗРБ за извършване на демонтаж, монтаж или подмяна на средства за търговско измерване (“СТИ”). Представя се и заповед на директора на ДМУД, с която се обръща внимание на всички служители при демонтаж, монтаж или подмяна на СТИ да спазват стриктно инструкцията от 01.06.2011 г.

Освен това Дружеството предвижда извършване на вътрешен одит по отношение съставянето и подписването на протоколи във връзка с подмяната на средствата за търговско измерване (СТИ) – видно от решение на Управителния съвет на Дружеството от 27.02.2013 г. Запoчнато е производство по реализиране на дисциплинарна отговорност на виновните длъжностни лица на Дружеството.

5, 6 и 7

/19.02.13.

„ЧЕЗ Разпределение България” АД

„ЧЕЗ Електро“

На 18.02.2013 г. ДКЕВР е изискала от дружествата в срок до 14.00 часа на 18.02.2013 г. да представят всички сключени договори за услуги с „ЧЕЗ България” ЕАД за периода 2011 г. – 2012 г., както и информация за превъзлагане на услуги на трети лица от страна на „ЧЕЗ България” ЕАД. Писмото е изпратено по факс и е получено в 10.20 часа от дружеството. До 14.00 в деловодството на ДКЕВР не е постъпила исканата информация от лицензианта.   

Договорите за възлагане на услугите поискани от ДКЕВР са оповестени в хода на тяхното одобрение от министъра на икономиката, енергетиката и туризма и ДКЕВР е била уведомена. Още повече, Дружеството стриктно спазва правилата за подаване на годишна информация към ДКЕВР, както е видно от доклада за 2011. Съответните договори са също включени в доклада представен в ДКЕВР.

Също така, срокът определен от ДКЕВР е не само нереалистичен, но и също незаконен. Минималните срокове съгласно българското законодателство се измерват в дни, не в часове. Въпреки срока, дружеството е положило всички усилия, за да предаде исканата информация.

В изпълнение на т. 2 от Решение 01-Л-135-07 Дружествата ще представят писмото, с което са представени СЛА договорите на ДКЕВР,  а ежегодната информация ще продължи да се предоставя в законовите срокове.

8/19.02.13.

„ЧЕЗ Електро България” АД

На 31.07.2012 г. дружеството е извършило прихващане от насрещно задължение към „НЕК” ЕАД, съгласно договор за продажба на електрическа енергия, като е уведомило „НЕК” ЕАД, че извършва прихващане с дължими на „НЕК” ЕАД суми, във връзка с  Методика за компенсиране на разходите на обществения доставчик и крайните снабдители, произтичащи от задължения за изкупуване на ел. енергия по преференциални цени от ВЕИ.

ДКЕВР не е отчела насрещна жалба внесена от ЧЕЗ Електро България АД срещу НЕК.

Прихващането е в интерес на страните, като спестява и двете- и време и разходи.

Прихващане е напълно допустимо, като способ за погасяване на така възникналите задължения, като точно по този способ са погасявани абсолютно идентични задължения между Дружеството и НЕК. Страните са свободни да определят начина на разплащане и ДКЕВР няма правомощия да се меси в тези чисто търговски отношения между страните.

Това е подкрепено от писмо от ДКЕВР изразяващо, че не би следвало да участва в събирането и разпределянето на разходи.

Административни санкции следва да бъдат налагани само за нарушения на административните норми  и тъй, като това не е такъв случай, производството следва да бъде прекратено.

За ликвидиране на последиците от осъществени прихващания за периода 07.2012 – 12.2012 г. Дружеството е предприело съответните действия, като вече е платило на НЕК дължимите суми.

С това напълно се ликвидират последиците от прихващането, въпреки че НЕК продължава да не изпълнява своите задължения по Методиката за плащане и предоставяне на информация на Дружеството.

9 – 13, 15 – 18

/19.02.13.

 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Дружеството не е извършвало лицензионната дейност при спазване на Закона за обществените поръчки и Наредбата за възлагане на  пощенски, нотариални, одиторски услуги, услуги по физическа охрана, по осигуряване на самолетни билети, техническо обслужване на автомобили, телефонни услуги. Дружеството неоснователно е провело процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с покана с предмет „Мерки за подобряване на показатели SAIDI и SAIFI и автоматизиране на избрани изводи на средно напрежение“, без да са били налице основанията за провеждане на този вид процедура.

АУАН е незаконен поради изтичане на законоустановения срок за съставянето му. Следвало е да бъде съставен най-късно до една година от извършването на нарушението съгласно общото условие за установяване на административно нарушение, като в настоящия случай е неприложимо. АУАН не съдържа определена дата на предполагаемото нарушение, а само общата формулировка „през 2011 година“.

За да бъде законосъобразно приложена разпоредбата на член 80, алинея 3 от Закона за енергетиката и да не се наложи изготвянето на проект на констативен протокол, официалният документ служещ, като правно основание за това, трябва да бъде от категорията на свидетелстващите официални документи. По закон, Докладът на Агенцията за държавна финансова инспекция не представлява краен, влязъл в сила официален свидетелстващ документ, ползващ фактите в това отношение, подходящ да замести констативния протокол по чл. 80, ал.1 ЗЕ. Поради което АУАН издаден в това отношение е незаконосъобразен. Административното нарушение по този закон не следва да бъде санкционирано от ДКЕВР и процедурата следва да бъде прекратена, тъй като предполагаемото нарушение не следва да бъде санкционирано на основание на ЗЕ, а на специфичното основание на Закона за обществените поръчки.

Компетентните органи за установяване на такова нарушение – Агенцията за държавната финансова инспекция, вече е инициирала съответните процедури. Следователно, съгласно обшия принцип, че никой не следва да бъде наказван два пъти за едно и също нарушение, дори на различни основания, затова ДКЕВР няма право да инициира второ производство.

В изпълнение на т. 2 от Решение 01-Л-135-07 Дружеството е предприело действия за стартиране на съответните процедури съобразно видовете услуги.

14/19.02.13

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Дружеството не е извършвало лицензионната дейност при спазване на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, като е сключило на 31.08.2011г. с „ЧЕЗ България“ ЕАД Договор за предоставяне на услуги №SLA_CEZ_BG_CEZ_DI-2011_001, с което се заобикаля ЗОП. В резултат на това от 83% от разходите за външни услуги през 2011 г. и 92% от осчетоводените разходи за материали през 2011г. са между дружеството и с „ЧЕЗ България“ ЕАД, което е свързано предприятие по смисъла на §1, т.24 от ЗОП. Данните са от доклад на Лицензиантът се е съгласил свързаното предприятие да наеме подизпълнители, което е заобикаляне на ЗОП и т.2.1 от Лицензията, според която лицензията следва да се изпълнява съгласно действащото законодателство.

Въпреки че се позовава на доклада за проверка на Агенция за държавна финансова инспекция („АДФИ”), при издаването на АУАН ДКЕВР не отчита, че АДФИ е потвърдила липсата на нарушение във връзка с Договора за услуги. Доколкото твърдяното нарушение се отнася до ЗОП, то компетентният административен орган, който има правомощия да установява нарушения е АДФИ, а не ДКЕВР.

На следващо място, сключването на Договора за услуги не представлява заобикаляне на ЗОП, както и нарушение на разпоредбата на чл. 206, ал. 1 от ЗЕ, тъй като същият е сключен след получаване на съгласието на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма („МИЕТ”) за сключването му, както и след уведомяване на ДКЕВР. Председателя на ДКЕВР е изразил становище, че ДКЕВР няма правомощие във връзка с одобряването на SLA договорите. В допълнение ДКЕВР по никакъв начин не е указвала на Дружествата, че е необходима промяна на модела на SLA, който модел самата ДКЕВР е одобрила. Затова и чрез сключването на този договор не е нарушено действащото законодателство. 

За да бъде приложен законосъобразно чл. 80, ал.3 ЗЕ официалният документ следва да бъде от категорията на свидетелстващите официални документи, напр. удостоверения на различни служби, протоколи на комисии и др.

Докладът на АДФИ представлява официален документ, доколкото е издаден от длъжностно лице в кръга на службата му по установените форма и ред. Той обаче не е окончателен и по отношение на него може да се подават писмени становища, като крайният акт е мотивирано заключение, а не доклада. Следователно докладът на АДФИ не представлява краен, влязъл в сила официален свидетелстващ документ, ползващ се с обвързваща материална сила по отношение на факта на извършване на твърдяното нарушение, заместващ констативния протокол по чл. 80, ал.1 ЗЕ.  Поради което и Актът е незаконосъобразен

В изпълнение на т. 2 от диспозитива на Решение 01-Л-135-07 във връзка с АУАН № 14 Дружеството взема решение да представи съответните доказателства за липса на нарушение. В допълнение и като първа стъпка Дружеството е предприело действия за организиране на поръчки за доставка на материали.


Взето е решение за обявяване на обществени поръчки за материали – видно от Решение от заседание на Управителния съвет на Дружеството от 27.02.2013 г. Предвид изискуемите по ЗОП подготвителни действия във връзка с обявяване на процедурата, които Дружеството следва да предприеме, предварителната оценка е, че процедурите за доставка на материали за Дружеството ще бъдат обявени към края на м. май.

 

23 – 24 /19.02.13

 

„ЧЕЗ Електро България“ АД

 

Дружеството не е извършвало лицензионната дейност при спазване на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, като е сключило на 29.04.2011г. и на01.06.2011г. с „ЧЕЗ България“ ЕАД два договора  предоставяне на услуги (СЛА), с което се заобикаля ЗОП. Дружеството и  „ЧЕЗ България“ ЕАД, са свързани предприятия по смисъла на §1, т.24 от ЗОП. Възлагайки на свързано предприятие да избере доставчик, а не самото то да бъде такъв, дружеството заобикаля ЗОП, защото „ЧЕЗ България“ ЕАД не е възложител по смисъла на чл.7 от ЗОП. Лицензиантът се е съгласил свързаното предприятие да наеме подизпълнители, което е заобикаляне на ЗОП и и нарушение т.2.1 от Лицензията, според която лицензията следва да се изпълнява съгласно действащото законодателство.

 

„ЧЕЗ Електро България” АД, в качеството си на обществен снабдител, не извършва съответна дейност и не може да се счита за възложител по смисъла на ЗОП. Следователно, Дружеството може свободно да сключва всякакви договори без да следва разпоредбите на ЗОП. Ето защо твърдяното нарушение  на ЗОП не е извършено.

Нещо повече, Договорът за услуги е сключен след съгласуване както с МИЕТ, така и с ДКЕВР. МИЕТ е одобрило Договора, а Председателят на ДКЕВР изрично е изразил становище, че ДКЕВР няма правомощие за одобряване на такива договори и не е дал никакви инструкции за каквото и да е изменение на Договора. Следователно, сключването на Договора не съставлява нарушение на каквато и да е разпоредба от действащото законодателство.  

АУАН е незаконосъобразен, тъй като е съставен след изтичане на законоустановения срок от откриване на извършителя. Съгласно занокоустановените срокове, актът следва да бъде съставен до една година от извършване на нарушението и до три месеца от откриване на нарушителя. Видно от доказателствата, двата срока вече са изтекли и в конкретния случай не са приложими никакви други специални срокове. Следователно, административно-наказателната преписка следва да бъде прекратена.

АУАН противоречи също и на материалния закон, тъй като установяването на такива нарушения не е в компетентността на ДКЕВР. Компетентните органи за това са Агенцията за държавна финансова инспекция и Сметната палата, но не и ДКЕВР.  

Изработването и сключването на Договорите  за услуги е надлежно одобрено от МИЕТ и координирано с ДКЕВР, поради което със сключването им не е налице каквото и да е нарушение на действащото законодателство и в частност на ЗОП, а оттам и на чл. 206, ал. 1 от ЗЕ.

Мерки за изпълнение на т. 2 от диспозитива на Решение 01-Л-135-11 не са необходими.