Изявление на ръководството на "ЧЕЗ България"

Дружествата на ЧЕЗ в България следват в работата си изискванията на българското законодателство. Очакваме да бъде обявено заключението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), която се самосезира по повод доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) от 8 февруари 2012 г.  Готови сме да окажем пълно съдействие на държавния регулатор.

Дейността на ЧЕЗ Разпределение подлежи на редовен контрол и регулация от различни държавниинституции и органи. ЧЕЗ Рaзпределение е длъжно периодично да предоставя отчети за Търговския регистър, ДКЕВР, а откакто дружеството стана публична компания - и на Комисията за финансов надзор. От влизането на ЧЕЗ на българския пазар до момента, нито една от редовните регулаторни и данъчни проверки не е показала, че дружествата на ЧЕЗ в България ползват услуги на непазарни цени било осигурени вътрешно в групата, било от външен доставчик.

От започването на работа в България в началото на 2005 г. до момента,ЧЕЗ е инвестирала в страната над 1,7 млрд. лева. В тази сума са включени 1,1 млрд. лева, инвестирани в закупуването на електроразпределителната мрежа на Западна България и ТЕЦ „Варна“, както и 650 млн. лева за обновяване, модернизиране и разширяване на мрежата и подобряване на обслужването. За последните осем години дружествата на ЧЕЗ са платили данъци за 429 млн. лева. През 2010 г. акционерите одобриха плащането на дивидент на българската държава в размер на 41 млн. лева.

За осем години ЧЕЗ обнови 30% от електропреносната мрежа, подмени близо 20 000 км кабели и намали технологичните загуби от 22% до 12,77%. Значително са подобрени и показателите за качество на доставките като продължителността на непланираните прекъсвания бе намалена три пъти. Повишена е и ефективността на работа в компанията.
Значително бе подобрено и  обслужването. ЧЕЗ увеличи броя на касите в Западна България от 219 на над 1 300 и откри 32 центъра за обслужване на клиенти. Разработени бяха близо 100 нови услуги. Компанията създаде единен денонощен телефонен център 0700 10 010, в който само през 2012 г. бяха приети 920 000 обаждания. През 2010 г. бе въведена нова клиентска система SAP, с която процесите по обслужване на клиентите бяха оптимизирани.

През 2012 г. "ЧЕЗ България", "ЧЕЗ Електро България" и "ЧЕЗ Разпределение България" получиха сертификати, че са внедрили и прилагат системата за управление на качеството в съответствие с международния стандарт EN ISO 9001:2008.

През годините постоянно намалява делът на ЧЕЗ в структурата на крайната цена на електроенергията и в момента е едва 9,28%. Намаляват и признатите от ДКЕВР разходи. През 2008 г. признатите разходи на ЧЕЗ от страна на ДКЕВР възлизаха на 363 млн. лева, а за ценовата 2012 - 2013 г. те са 341 млн. лева.

Петър Баран,

Главен оперативен директор

ЧЕЗ България