Трите електроразпределителни компании в западна България се сляха

ЧЕЗ осъществи сливането на „Електроразпределение София област” АД, „Електоразпределение Плевен” АД и „Електроразпределение Столично” АД. Решението е на Софийски градски съд от 2 ноември 2007 г. На практика двете разпределителни дружества „София област” и „Плевен” се вляха в „Столично”.

„Електроразпределение Столично” ще поеме всички отговорности и задължения на другите две дружества в Западна България. Целта на преструктурирането е оптимизиране на дейността на трите електроразпределителни дружества, подобряване на тяхното управление и постигане на по-висока ефективност.Това от своя страна ще осигури условия за равнопоставено обслужване на клиентите в Западна България и ще въведе единни мерки по поддържане и развитие на мрежата.

Новият мениджърски екип на ЧЕЗ Разпределение се ръководи от Ян Рожка, изпълнителен директор на дружеството. Преди да поеме тази длъжност г-н Рожка беше изпълнителен директор на „Електроразпределение Столично” АД. Новият директор на дирекцията „Обновяване, проучване и предоставяне на мрежи” в дружеството е Красимир Първанов. Росен Йорданов е директор на дирекция „Експлоатация и поддържане на разпределителната мрежа”. Новият директор на дирекция „Диспечерско управление” е Пламен Йочев. Крум Анастасов заема длъжността директор на дирекция „Mеренеи управление на данни” в компанията. Атанас Дандаров поема дирекция „Управление на дружеството”.

Част от приоритетите на новата разпределителна компания и нейния мениджърски екип ще бъдат поддържане и адекватно развитие на мрежата, непрекъснато и качествено снабдяване на клиентите с електроенергия, модернизация на оборудването и автоматизация на управлението на електроразпределителната мрежа, което ще доведе до намаляване на аварийността, на времето на аварийните прекъсвания и до подобряване на качеството на доставяната електроенергия.

До края на2007 г. ще бъдат подменени 1220 бр. силови трансформатори, което ще доведе до подобряване качеството на предоставяната ел. енергия и ще намали броя на прекъсванията. През 2007 г. започна изграждането и реконструкцията на 16 бр. възлови станции, което ще позволи по-бързо локализиране на повредите и ще намали времето при отстраняване на възникнали повреди. Значителни средства се отделят и за реконструкции на въздушни и кабелни мрежи НН с изнасяне на електромерни табла на границата на собственост. С реализацията на инвестиционната програма до края на годината ще бъдат постигнати по-високо качество на доставената електрическа енергия и ще бъде подобрено обслужването на клиентите на територията наЗападна България.

От януари до края на октомври 2007 г. в Западна България са инсталирани близо 1300 километра нови въздушни електропроводи и кабелни линии СрН и НН, с цел намаляване честотата и времетраенето на прекъсванията по мрежата. Компанията продължава политиката - голитевъздушни проводници да се подменят с изолирани усукани проводници, които не се влияят от атмосферните условия. През същия период, електроразпределителните дружества „Столично”, „София област” и „Плевен” са монтирали над 180 хиляди нови електромера. Изнесени на границата на собственост и рехабилитирани са 19 хиляди електромерни табла. Подмяната се правипаралелно с ремонт на мрежите ниско напрежение.

CEZ Electro