ЧЕЗ отчита 20 млн. квтч нерегламентирана консумация от началото на 2011 г.

ЧЕЗ ОТЧИТА 20 МЛН. КИЛОВАТЧАСА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНА КОНСУМАЦИЯ ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА

Само със силна обществена нетърпимост към нарушенията и нормативни промени могат да се ограничат кражбите на електроенергия

Нерегламентирана консумация от 20 млн. киловатчаса на стойност близо 3,5 млн. лева отчита ЧЕЗ за първото полугодие на 2011 г. Въз основа на съставените констативни протоколи за периода компанията е дотаксувала 10,4 млн. киловатчаса на некоректни потребители, при това става дума само за установените нарушения. Разликата между дотаксуваната електроенергия и изчислената действителна консумация се дължи на факта, че при установяване на нарушение компанията има възможност да изиска плащане за едва три месеца назад, въпреки че злоупотребите може да са продължавали с години. През 2010 г. ЧЕЗ е дотаксувала 21 млн. киловатчаса електроенергия на стойност 3,5 млн. лева, което представлява 5% от одобрената годишна инвестиционна програма на дружеството.

Кражбите на електроенергия нарушават сериозно интересите на компанията, но най-вече на коректните клиенти и всички нас като цяло. Манипулирането на електромерите и незаконното присъединяване водят до намаляване на сигурността и качеството на захранването и влошаване на експлоатационните характеристики на мрежите. Загубите, които компанията регистрира, намаляват възможностите за инвестиции в реновиране, развитие и модернизация на енергийните съоръжения и съответно подобряване на услугите, което допълнително ощетява обществото.

“За съжаление щетите от нерегламентираната консумация имат не само финансово изражение. Некоректните потребители нарушават експлоатационните характеристики на мрежата и по този начин влошават качеството и сигурността на захранването за изрядните клиенти. Освен това, при ограничените инвестиционни ресурси, с които разполагаме в момента, кражбитена електроенергия са значителен разход, който е наложително да бъде сведен до минимум. Ние апелираме към гражданите за будно поведение и обществена нетърпимост към подобен тип престъпления. Важно е да обединим усилията си в борбата с нарушителите, за да постигнем наистина осезаеми резултати”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

ЧЕЗ инвестира сериозен човешки и финансов ресурс за установяване на престъппения от подобен характер, като всяка седмица екипите на компанията извършват приблизително по 1000 проверки. Всеки месец в Центровете за обслужване на клиенти в Западна България се получават и около 100-150 сигнала от граждани за нерегламентирана консумация.

От 27 май тази година в сила са изменения в Наказателния кодекс, които увеличават наказанието, инкриминиращо кражбата на електроенергия, на лишаване от свобода в рамките на 1 до 5 години. За сравнение преди за подобно деяние се предвиждаха до три години лишаване от свобода. Максималната глоба за извършителите също бе повишена от 10 на 15 хиляди лева. Въпреки че законът предвиждаше наказания за тези престъпления и досега обаче, до присъди се стигаше рядко.

С цел ограничаване на проблема с кражбите на електроенергия и за да защити своите коректни клиенти, компанията предлага някои допълнителни промени. За постигане на по-голяма ефективност на законовите мерки е важно договорите за доставка на електроенергия да бъдат изпълнявани двустранно. За целта е необходимо в Закона за енергетиката да бъдат уредени задълженията не само на електроразпределителните дружества, но и ангажиментите на потребителите.

Важно е да се регламентира правото на електроразпределителната компания, като собственик на средствата за търговско измерване, да прави проверки на електромерите и при констатирано неправомерно въздействие на електромерите да коригира потреблението за минал период въз основа на съставен констативен протокол. Всички тези изисквания и условия биха могли да бъдат разписани подробно в “Правилата за измерване на количествата електрическа енергия”, които се приемат с решение на ДКЕВР и се публикуват в Държавен вестник.

За ограничаване на проблема и защита на съвестните клиенти би допринесло и удължаването на срока на дотаксуване. Изчисленията, базирани на реалните загуби, показват, че оптималният срок за извършване на корекции по сметка е 180 дни назад от датата на установяване на нарушението. Компанията отправя апел към компетентните органи за предприемане на адекватни мерки в тази насока.

Нормативните промени са най-сигурният път към разрешаване на проблема. Положителен пример в това отношение са приетите изменения в закона за отпадъците, които целят ограничаване на кражбите на съоръжения.

ЧЕЗ призовава своите клиенти към активно гражданско поведение и сигнализиране на нередностите. Потребителите могат да подават сигнали за незаконно присъединяване към обществената електроразпределителна мрежа на имейл адрес ntz@cez.bg, в центровете за обслужване на клиенти и на денонощната информационна линия 0700 10 010. В случаите, когато е налице нераглементирана консумация между съседи, трябва да бъде подадено оплакване в полицията. 

 

PR and Communications