Намерение на „ЧЕЗ Електро България“ АД за подаване на ценово предложение

 

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД

В изпълнение на чл.36а, ал.1 от Закона за енергетиката и чл.44 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия, „ЧЕЗ Електро България“ АД обявява своето намерение да подаде ценово заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране за промяна на цените на услугата „Обществено снабдяване с електрическа енергия” за следващия ценови период, считано от 01.07.2016 г.

Ценовото заявление за утвърждаване на цени за снабдяване с електрическа енергия ще  бъде изготвено в съответствие със Закона за енергетиката, Наредба №1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (обн. ДВ бр.4, в сила от 01.02.2015 г.), както и Правилата за търговия на електрическа енергия (изм. и доп. ДВ бр.90 от 20.11.2015г.).

Предложението на „ЧЕЗ Електро България“ АД се базира на принципите, следвани от дружеството при всяко едно от своите ценови заявления, а именно: покриване на присъщите разходи за осъществяване на лицензинната дейност съгласно чл.31, т.2 от Закона за енергетиката чрез определяне на обоснована надценка за дейността, елиминиране на кръстосаното субсидиране между отделните сегменти на регулирания пазар и изпълнение на вменените законови задължения на крайния снабдител. Дружеството ще заяви за утвърдаване от Комисията за енергийно и водно регулиране необходими годишни приходи в размер на 610 349 хил. лв.

Окончателните цени на услугата „Обществено снабдяване с електрическа енергия” ще бъдат одобрени от Комисията за енергийно и водно регулиране и ще зависят от наложения пазарен модел, както и от цената на обществения доставчик за покупка на електрическа енергия.