ЧЕЗ инвестира 1 936 000 лева в обновяване на подстанция „Метро“

Новото оборудване намалява броя и времетраенето на авариите и осигурява електроенергия за развитие на северозападния район на столицата

ЧЕЗ инвестира 1 936 000 лв. в реновирането на подстанция „Метро“, която захранва с електроенергия бързо развиващия се северозападен район на Столична община. Обновяването на подстанцията ще повиши значително сигурността на снабдяването и ще осигури захранване за развитието на нови жилищни и бизнес проекти в района.

„ЧЕЗ винаги се е стремила да насочва инвестиционната си програма там, където се очаква да бъдат постигнати най-големи ползи за клиентите. Модернизацията на подстанция „Метро“ беше неотложна, за да можем да подобрим качеството на снабдяване с електроенергия и да осигурим капацитет за свързване на нови клиенти“, заяви Ян Вавера, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Проектът за рехабилитацията на подстанция „Метро“ обхваща смяна на силови трансформатори и изграждане на една секция – Комплектно разпределително устройство, цялостна реконструкция на електроразпределителната мрежа от 6 на 20 kV напрежение, инсталиране на система за телемеханично управление и основен ремонт на сградата на подстанцията. Основна част от оборудването е доставено и инсталирано от водещия български производител на цифрови устройства за релейна защита, автоматика и телемеханика „Рокон Трейд“ АД.

Съществена част от проекта е въвеждането на система за телеуправление и изграждането на резервно захранване чрез връзки с други подстанции, които осигуряват:

  • намаляване на броя на авариите чрез подмяна на амортизирани електросъоръжения с нови и автоматизация на процеса по предотвратяване на прекъсвания на електроенергията;
  • съкращаване на времето за отстраняване на възникнали по-тежки аварии с около 15 минути.

Подобна система, позволяваща дистанционно и автоматизирано управление на мрежата, вече е инсталирана в 10 от общо 25 подстанции, управлявани от ЧЕЗ. Стратегията на компанията е постепенно всички нейни подстанции да преминат към телемеханично управление. По този начин значително ще се подобри и оптимизира работата по предотвратяване и реакция при аварии по електроразпределителната мрежа.

Реновираната подстанция вече осигурява по-качествена и сигурна доставка на електроенергия на 14 400 битови и 1300 стопански клиенти, присъединени към съоръжението. Към момента подстанцията има капацитет за присъединяване на потребители с мощност до 25 mW, от които 6mW вече се използват за захранване на клиенти. След оползотворяването на този ресурс компанията има проектна готовност да осигури допълнително 25 mW мощност за свързване.

PR