ЧЕЗ Разпределение инвестира 231 000 лева за повишаване на сигурността на електрозахранването в Плевен

ЧЕЗ Разпределение България стартира два проекта, в които ще бъдат инвестирани общо 231 000 лева, на територията на Плевен. Инвестициите ще доведат до повишаване на сигурността и подобряване на качеството на електрозахранването в града. 

Първият проект на стойност 81 000 лева представлява подмяната на стар кабел, полаган през 1980 г., с нов кабел 20кV от подстанция „Плевен 1” до възлова станция „Домостроителен”. Трасето на кабела е 1495 м, а за полагането му ще бъдат изкопани 607 кубични метра земна маса. Изпълнител на обекта е фирма "Енергостроймонтаж - инженеринг"АД, гр. Белене. Подмяната на кабела ще повиши сигурността на електрозахранването в Промишлена зона 1 на гр. Плевен.

Вторият проект на стойност 150 000 лева включва изграждането на нов бетонен трафопост, който ще замени стар метален трансформаторен пост, построен и оборудван през 1985 г., както и подмяна на кабели средно и ниско напрежение. Изпълнител на обекта е фирма "Електро-М"ЕООД, гр. Гоце Делчев. Инвестицията ще повиши качеството и сигурността на електрозахранването за над 200 домакинства в жк Кайлъка-юг, гр. Плевен.

Общият размер на предвидените инвестиции на ЧЕЗ Разпределение България за област Плевен през 2010 г. е 6 141 000 лева. За сравнение, през 2009г. дружеството е направило инвестиции за 3 909 000 лв. в областта.

Инвестиционният план на ЧЕЗ Разпределение България за област Плевен през 2010 г. включва следните направления:

·        развитие на електроразпределителната мрежа средно напрежение и монтаж на нови трафопостове

·        подмяна на стари амортизирани трансформатори с нови

·        реконструкция и модернизация на разпределителната мрежа средно напрежение

·        развитие на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромерни табла на границата на собственост

·        присъединяване на нови абонати

Към момента ЧЕЗ Разпределение е стартирало проекти по изграждане на трафопостове и полагане на кабели средно и ниско напрежение с обща планова стойност 370 000 лева. Освен това, от началото на 2010 г. са подменени седем разпределителни трансформатора за 105 000 лева и са изпълнени 120 договори за присъединяване на нови абонати, в което са инвестирани 75 000 лева. Започнати са и обекти с планирана стойност 219 000 лева, свързани с реконструкцията на кабелни линии и подмяна на кабели. От началото на тази година дружеството е стартирало проекти по развитие на мрежа ниско напрежение и изнасяне на електромери на границата на собственост с обща планова стойност 595 000 лева.

Общият бюджет на предвидените инвестиции на ЧЕЗ Разпределение за 2010 г. за територията на Западна България е в рамките на одобрения от ДКЕВР средногодишен размер – 71 млн. лв.

Стремежът на дружеството е да подобри услугите, предоставяни на крайния потребител – качествено снабдяване с електрическа енергия,  поддръжка на електроразпределителната мрежа, отстраняване на аварии, нови присъединявания и др. За да се постигне тази цел, ЧЕЗ Разпределение има нужда от инвестиционен ресурс в размер на около 130 млн. лв. за всяка от следващите три години.

PR