ЧЕЗ предлага промени в Общите условия

13 януари 2010 г., София. Ютилити дружествата на ЧЕЗ в България предлагат на своите клиенти промени в Общите условия, съобразени напълно с изискванията на потребителите и указанията на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

Удължават се сроковете за претендиране на обезщетение от страна на потребителите при продължително нерегламентирано прекъсване на тока и неспазване на сроковете за възстановяването му по вина на компанията, указани в чл. 29, ал. 2 и чл. 30, ал. 2, от 30 на 90 дни.

Допълва се чл. 19, според който съобщенията, изпращани до потребителите, задължително съдържат клиентския номер на потребителя, количеството електрическа енергия за отчетния период, продължителността на периода, цената за снабдяване, цената за разпределение, дължимата сума за отчетената електрическа енергия и дължимата сума за извършения пренос на тази енергия по разпределителната мрежа, акциза, добавката за зелена енергия, дължимия данък върху добавената стойност (ДДС), както и периодите на плащане и следващо отчитане. В съобщенията задължително ще се посочва и срокът, след изтичането на който продавачът може да преустанови електрозахранването на потребителя.

Промените в член 26 целят прецизиране на действащата към момента практика по отношение на връщане или прихващане на надплатени суми. Продавачът възстановява надвнесената сума на потребителя в случаите на извършена корекция на сметка при грешка в отчитането, като сумата се възстановява или съответно прихваща ведно със законната лихва за всеки ден от датата на плащането на надвнесената сума до датата на пълното възстановяване или прихващане.

Изменението на текста на чл. 41, ал. 3 от Общите условия на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД цели съкращаване на сроковете за възстановяване на снабдяването с електрическа енергия, което ще става и в неработни дни. Такъв е подходът на дружеството за подобряване на качеството на предоставяната услуга.

Предложените изменения и допълнения в Общите условия са в полза на потребителите и отчитат дадените указания от регулатора.

Становища и предложения във връзка с проекта ще се приемат на тел. 0700 10 010, във всички Центрове за обслужване на клиенти на дружеството, по пощата на адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ 140, стая 502, както и на електронна поща zaklienta@cez.bg.

PR