Условия за участие в анкетата на ЧЕЗ България

І. Период за провеждане на анкетата:

 1. Срокът за участие в анкетата на ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ е от 16 ноември 2009 г. до 16 декември 2009 г.
 2. Участниците попълват анкета и я предават, в който и да е Център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ.

ІІ. Право на участие:

 1. В анкетата на ЧЕЗ могат да участват всички абонати на ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ.
 2. В тегленето на наградите нямат право да участват служители на ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ, негови дъщерни дружества, клонове, доставчици, както и членове на семействата или партньори на тези служители.
 3. Не се изисква покупка на каквито и да било стоки или услуги.
 4. От Вас се очаква само да изразите мнението си по въпроса от анкетата и да я предадете в Център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ.

ІІІ. Награди:

Ще бъдат раздадени следните награди:

 • уикенд за двама в Прага;
 • среща с представител на висшия мениджмънт на ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ;
 • 1000 енергоспестяващи крушки
 • безплатна услуга - проверка на ел. инсталацията във Вашия дом.
 1. Не се допуска изплащане на наградите в брой. Наградите не могат да се преотстъпват или прехвърлят на други лица. С изключение на екскурзията до Прага, която може да си прехвърли на други лица само по уважителни причини.
 2. ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ запазва правото си да замени наградите с други на същата или по-висока стойност без предизвестие.
 3. Победителите ще бъдат определени чрез жребий пред нотариус от всички редовни заявки, който ще се проведе в срок от десет работни дни след изтичане на срока за участие в анкетата в офиса на ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ на адрес: гр. София, ул. „Г. С. Раковски" 140.
 4. Право да взема решения във връзка с тегленето на наградите има единствено ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ, чиито решения са окончателни и задължителни за всички участници.

ІV. Уведомяване:

 1. Победителите ще бъдат уведомени на посочените от тях контакти в срок от 14 дни след датата на тегленето на наградите. Победителите разполагат с 10 работни дни след уведомяването за приемане на наградата в посочения от тях Център за обслужване на клиенти. Подробности могат да се прочетат на сайта на ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ.
 2. ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ се свързва само с печелившите в анкетата и съхранява конфиденциално техните данни. Според Закона за защита на личните данни не ги предоставя на трети лица и ги използва само за целите на анкетата, дефинирани с настоящите Общи условия.

V. Отговорност

В случай че спечелилият участник не потърси своята награда или не се свърже по телефона, за да потърси наградата си в срок до един месец след изтичане периода на анкетата, т.е. до 16 януари 2009 г., организаторът на анкетата ще счита, че е налице отказ на участника да получи наградата, и няма да носи отговорност за неполучаване на наградата от участника след посочения срок. Организаторът на анкетата не носи отговорност, ако участникът посочи неточни или непълни имена, имейл адрес или грешен адрес в талона, вследствие на което не може да бъде уведомен за спечелената награда.
Организаторът на анкетата не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто име и фамилия и/ или адрес, е използван от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.

Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, станали му известни при участието им в анкетата. Обявяването на участниците-победители (спечелили награди) се извършва по начин, позволяващ тяхната индивидуализация и недопускащ разкриването на лични данни, освен ако има съгласие за това.
Всеки участник се съгласява, че при участие в анкетата, техни лични данни ще бъдат обработвани от Организатора.
Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на анкетата и участниците в същата се решава по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.