Гратисен период за клиентите на тримесечно отчитане

Налагането на законова лихва за забава е регламентирано в Общите условия на ЧЕЗ и законосъобразността му бе потвърдена от решението на Върховния административен съд.

Според Общите условия на ЧЕЗ клиентите имат десетдневен срок за плащане след което се начислява лихва за забава. От началото на годината ЧЕЗ прекъсва снабдяването само след издаване на изравнителна фактура - т.е. реален отчет на електромера.

Като част от проклиентски ориентираното поведение на компанията ЧЕЗ предлага да отпаднат лихвите при неплащане на междинните месечни плащания за клиентите на тримесечно отчитане. Както и

Свобода да не плащат равна месечна вноска

Свобода да планират месечната вноска съобразно потреблението

Свобода да декларират избрана от Вас месечна вноска

Свобода на избор за комуникация с компанията, чрез:

-      Центрове за обслужване на клиенти

-      Кол център

-      Писмо

-      Интернет сайт

Свобода на избор за начина и мястото на плащане

ЧЕЗ смята, че запазването на тримесечното отчитане в условията на финансова и икономическа криза ще позволи на клиентите да планират много по-добре семейния си бюджет.

PR