ЧЕЗ планира да изгради първата паро-газова електроцентрала в България

ЧЕЗ планира да изгради нов енергиен блок с инсталирана мощност 880 MW на площадката на ТЕЦ Варна. Блокът ще бъде първата в България електропроизводствена мощност проектирана с комбиниран парогазов цикъл (Combined Cycle Gas Turbine CCGT технология) за изгаряне само на природен газ. Инвестицията за изграждането на новата мощност може да достигне близо 800 милиона евро.

Компанията предвижда новият блок да замени първите три въглищни блока в ТЕЦ „Варна” (собща инсталирана мощност 630 MW), които според изискванията на ЕС или трябва да бъдат затворени последователно през 2010 г., 2011 г. и 2012 г. или да бъдат сериозно модернизирани, за да постигнат нормите за емисии на вредни газове.

„Анализът на ограниченията на вредните емисии, наложени от законодателството на Европейския съюз, показа, че е по-ефективно да бъде изграден нов паро-газов блок, вместо старите мощности да бъдат екологизирани. Централата с комбиниран парогазов цикъл е по-модерната и по-ефективна технология, която ще се изплати в дългосрочен план,” заяви Любош Павлас, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

„Планираната инвестиция ще помогне за развитието на икономиката и повишаването на стандарта на живот във Варненска област, тъй като ще сведе до минимум негативното влияние на електропроизводството върху околната среда и ще създаде нови работни места и възможности пред местния бизнес. По време на подготовката и изграждането на новия блок ще бъдат наети около 900 души, “ добави Ян Соудни, мениджър на ЧЕЗ Електропроизводство България.

Модерната и високо ефективна CCGT технология позволява да се намалят значително вредните емисии в околната среда и да се постигне двойно по-висока ефективност на производството. Новата паро-газова електроцентрала ще изпуска нулеви емисии SO2, почти никакви прахови емисии и 60-65% по-малко емисии на СO2, в сравнение със сегашните мощности на ТЕЦ “Варна“. Минималната нетна ефективност на CCGT централа е 57.5%, т.е. приблизително два пъти повече от въглищните блокове в ТЕЦ „Варна” – с едва 31% по този показател.

Паро-газовата централа има и технически предимства, като например по-лесното и бързо изграждане на централата в сравнение с класическите въглищни електроцентрали. Срокът за изграждане отнема приблизително 48 месеца. Освен това, газовата мощност е гъвкав източник на електроенергия – мощностите могат бързо да се пускат и спират, което позволява да бъде използвана, както при  нормални, така и при пикови натоварвания на мрежата.

Тези предимства определят и сериозното присъствие на този вид мощности в европейския енергиен микс. По данни на ЧЕЗ в Европа има 100 газови централи с обща инсталирана мощност от 60 GW. Те произвеждат 10% от електроенергията на континента. Анализите на компанията показват, че използването на паро-газови мощности е необходимо, за да се балансира и диверсифицира енергийния микс в страната.

Проектът за новата мощност в ТЕЦ Варна все още е във фаза на подготовка, като през октомври 2009 г. предстои финалното му одобрение от управителния борд на ЧЕЗ. Ако бъде одобрен, изграждането на новия блок може да започне през 2011 г. и се очаква да бъде завършенoпрез 2014г.

Освен централата във Варна, ЧЕЗ Груп разработва и още 7 други газови проекта в Европа. За да постигне максимална синергия при изграждането им компанията планира да използва еднотипни газови турбини от един и същ доставчик на оборудването. Към момента ЧЕЗ е в процес на финални преговори със Siemens и General Electric за доставка на газови турбини за всички 8 нови проекта. Отделно вече е подписан договор със SkodaHoldingза доставка на парната турбина на централата във Варна.

ЧЕЗ води преговори и с Булгаргаз и Булгартрансгаз за свързването на енергийната мощност към газовата инфраструктура на страната. През май 2009 г. компанията внесе необходимите документи за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в Министерството на околната среда и водите и в Министерството на здравеопазването на Република България. Публикуването на доклада по ОВОС се очаква до края на годината.

PR