Уведомление за сключване на договор за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция

Уважаеми клиенти,

Информираме Ви, че съгласно чл. 15, ал. 5 от обнародваните в ДВ, брой № 72 от 31 август 2018 г. изменения и допълнения в Правилата за търговия с електрическа енергия („Правилата“), наличието на сключен договор за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция е задължително условие за участието на крайни клиенти на пазара по свободно договорени цени и е част от процедурата по регистрация на пазара. 

Уведомяваме Ви, че с § 81 от ПЗР на Правилата се въвежда задължение крайните клиенти, които към 31 август 2018 г. се снабдяват от доставчик от последна инстанция, без да са подписали договор, или за които е регистрирана смяна на доставчик/координатор с доставчик от последна инстанция, да сключат договор за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция.  В тази връзка следва да подпишете договор в срок от 10 дни от получаването на писмена покана.

Образец на договора за доставка на електрическа енергия от доставчик от последна инстанция, заедно с приложенията към него може да изтеглите от тук.

Неподписването на такъв договор ще възпрепятства процедурата по регистрация на пазара по свободно договорени цени и ще бъде основание за прекратяването й.

Може да се запознаете с актуалната версия на Правилата от тук.