Изявление на ЧЕЗ във връзка с внесените от дружествата ценови заявления в КЕВР на 30 март

Във връзка с манипулативни твърдения от страна на относно внесените ценови предложения от дружествата на ЧЕЗ в България и опита да бъдат използвани за политически кампании, бихме искали да направим следните пояснения:

Подчертаваме, че това е професионално изготвено предложение относно това какви би трябвало да са ценовите параметри, но единствено КЕВР има право и отговорност да вземе решение каква да бъде одобрената крайна цена за клиентите като се отчетат и внесените от НЕК и ЕСО ценови заявления. Към момента делът на ЧЕЗ в крайната цена на електроенергията за бита е 8.39%, т.е. на всеки 100 лв. в ЧЕЗ остават 8 лв. и 39 ст. Останалите 91.61% или 91 лв. и 61 ст. отиват за производството (НЕК), преноса (ЕСО), данъци и други налози.

Към момента крайният снабдител на ЧЕЗ - ЧЕЗ Електро, продава за битовите клиенти енергия по нощна тарифа под себестойност, т.е. цената, по която купува енергията от НЕК е 107.71 лв./мегаватчас, а цената, по която продава на битовите клиенти, е 56.96 лв./мегаватчас. Поради това предлагаме изравняване на нощните тарифи за стопанските и битовите клиенти.

Таблица 1

Цени за ЧЕЗ Разпределение България АД, без ДДС Мярка КЕВР Решение
01.07.2017
Предложение на ЧЕЗ Разпределение България АД разлика в лева на кВтч
Цена пренос СН лв./кВтч 0.00923 0.01241 0.003
Цена пренос НН лв./кВтч 0.03098 0.04137 0.010
Цена достъп стопански клиенти лв./кВт/ден 0.01745 0.02155 0.004
Цена достъп битови клиенти лв./кВтч 0.00505 0.00683 0.002
         
Цени за ЧЕЗ Електро България АД, без ДДС Мярка КЕВР Решение
01.07.2017
Предложение на ЧЕЗ Електро България АД разлика в лева на кВтч
Стопански клиенти ниско напрежение        
3 скали        
Върхова лв./кВтч 0.17643 0.13894 -0.037
     Дневна лв./кВтч 0.11294 0.13828 0.025
     Нощна лв./кВтч 0.07024 0.08628 0.016
2 скали        
     Дневна лв./кВтч 0.14196 0.13862 -0.003
     Нощна лв./кВтч 0.07024 0.08628 0.016
1 скала лв./кВтч 0.14196 0.11915 -0.023
Битови клиенти 2 скали        
     Дневна лв./кВтч 0.13205 0.13821 0.006
    Нощна лв./кВтч 0.05696 0.08603 0.029
Битови клиенти 1 скала лв./кВтч 0.13205 0.11880 -0.013

Долните крайни цени са с включени сегашни цени на НЕК (производство) и ЕСО (пренос и достъп високо напрежение). Нямаме информация какви са техните предложения за новия ценови период.

Таблица 2

Крайни цени за битови клиенти с включени мрежови услуги, без ДДС* Мярка КЕВР Решение
01.07.2017
Предложение на ЧЕЗ за битови клиенти разлика в лева на кВтч  
     Дневна лв./кВтч 0.17732 0.19565 0.018  
     Нощна лв./кВтч 0.10223 0.14347 0.041  
Средна цена за битови клиенти лв./кВтч 0.15479 0.18000 0.025  
             
                     

При формулиране на ценовите заявления на ЧЕЗ са сравнени заявените параметри през 2015 г. и 2018 г. Това са годините, които поставят начало на регулаторен периоди тогава се определят параметрите, валидни за целия период:

·        Средногодишните инвестиции са увеличени от 96 млн. лв. на 119 млн. лв. за всяка от следващитетри години

·        Постигнатото е намаление на технологичните загуби от 11.75 % на 10.35%

·        Заявените оперативни разходи са намалени от 136 млн. лв.  на 122 млн. лв. (въпреки задължителното увеличение на заплатите съгласно браншовия колективен трудов договор, допълнителните разходи, наложени от промени в законодателството – като регламента за защита на личните данни и въвеждане на изисквания за кибер сигурността и новия начин за купуване на загубите

·        Регулаторната база на активите е увеличена от 518 млн. лв. на 544 млн. лв., което се дължи на извършените и въведени в експлоатация през четвъртия регулаторен период инвестициина ЧЕЗ.

Предложенията на ЧЕЗ са изготвени на принципа за справедливост и предвиждат премахване на кръстосаното субсидиране между отделните групи клиенти и тарифи:

·        Предложено е увеличаване на продажната цена на електроенергията за бита за сметка на намаляване на цените за стопанските потребители.

·        В предложението е предвидено изравняване на нощната тарифа за стопанските и за битовите клиенти.

Премахването на кръстосаното субсидиране ще създаде условия за стабилизиране на отворения пазар.

В случай че ценовите заявления на ЧЕЗ бъдат приети, би се стигнало до средно увеличениена цената за битовите клиенти на ЧЕЗ с по-малко от 3 стотинки на киловатчас (вижте таблица 2).

Пресцентър ЧЕЗ България