Становище на ЧЕЗ Разпределение България във връзка с предявени твърдения на комисията за защита на конкуренцията

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД стриктно спазва българското законодателство. Спазвайки законовите изисквания компанията е представила на инвеститора „Нови енергии“ ООД предварителен договор за присъединяване с условия за присъединяване, които гарантират нормалното функциониране на обекта.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД по никакъв начин не е ограничила или нарушила интересите на инвеститора по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg