Новите цени на електроенергията, влязоха в сила от 1 ноември 2015 г. за клиентите

 
  CEZ

 

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД

С Решение № Ц-35 от 01.11.2015г. Комисията за енергийно и водно регулиране изменя следните утвърдени с Решение № Ц-27 от 31.07.2015г. цени за „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, считано от 01.11.2015г.
Цени                                                                                                                  Цена без ДДС
Цена за пренос на електрическа енергия  през разпределителна  мрежа на средно напрежение лв./кВтч 0,00837
Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско напрежение лв./кВтч 0,02708

 

Забележки:

Цената за пренос през разпределителната мрежа на средно напрежение се заплаща от всички клиенти присъединени на средно напрежение.

Цената за пренос през разпределителната мрежа на ниско напрежение се заплаща от всички клиенти присъединени на ниско напрежение.

С Решение № Ц-27/31.07.2015г., Комисията за енергийно и водно регулиране определи

максимално допустим размер на отклонението на дневните почасови прогнозни графици, който може да се включва в крайната цена на електрическата енергия, заплащана от клиентите на електроразпределителните дружества, а именно – до 0,5 %.

 
  CEZ

 

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД

С Решение № Ц-35 от 01.11.2015г. Комисията за енергийно и водно регулиране изменя следните утвърдени с Решение № Ц-27 от 31.07.2015г. цени за „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, считано от 01.11.2015г.
1. Цени на електрическа енергия за небитови клиенти присъединени на ниско напрежение
Начин на измерване Зони в денонощието Цена лв./кВтч (без акциз и ДДС)
НН
С три скали Върхова 0,20000
  Дневна 0,12346
  Нощна 0,06929
С две скали Дневна 0,17768
  Нощна 0,07319
С една скала   0,15345
2. Цени на електрическа енергия за битови клиенти
    НН
С две скали Дневна 0,12724
  Нощна 0,05427
С една скала   0,12724

 

Забележки:

В крайните цени за електрическа енергия клиентите на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД заплащат и следните цени за мрежови услуги:

-  цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа;

-  цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на ниско напрежение;

-  цена за достъп до разпределителната мрежа.

С Решение № Ц-27/31.07.2015г., Комисията за енергийно и водно регулиране определи

максимално допустим размер на отклонението на дневните почасови прогнозни графици, който може да се включва в крайната цена на електрическата енергия, заплащана от клиентите на крайния снабдител, а именно – до 1,5 %.