Изявление от ръководството на ЧЕЗ Разпределение България

Във връзка със съобщение на Комисията за защита на потребителите, отнасящо се до решение на Върховния касационен съд, ЧЕЗ Разпределение България информира, че отдавна не прилага двете клаузи от „Общите условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа“, които бяха обявени за неравноправни.   

Начисляването на суми за енергия и корекции в количествата измерена електрическа енергия,  вкл. при неправомерно въздействие върху средствата за търговско измерване, се извършват при реда и условията, посочени в Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, които са подзаконов нормативен акт.  ( обн., ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г.).

Компаниите от групата на ЧЕЗ в България винаги уважават решенията на ВКС и ги изпълняват в законоустановените срокове.