Цени за „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД и „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, считано от 01.08.2015 г.

„ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД
С Решение № Ц-27 от 31.07.2015г. Комисията за енергийно и водно регулиране изменя следните утвърдени с Решение № Ц-16 от 01.10.2014г. цени за „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД, считано от 01.08.2015г.
Цени                                                                                                                  Цена без ДДС
Цена за достъп до електроразпределителната мрежа за небитови клиенти в лв./кВт/ден 0,01649
Цена за достъп до електроразпределителната мрежа за битови клиенти в лв./кВтч 0,00505
Цена за пренос на електрическа енергия  през разпределителна  мрежа на средно напрежение лв./кВтч 0,00840
Цена за пренос на електрическа енергия през разпределителна мрежа на ниско напрежение лв./кВтч 0,02720

 

Забележки:

Цената за достъп до електроразпределителната мрежа в лв./кВт/ден се заплаща от всички небитови клиенти, присъединени на средно и ниско напрежение.

Цената за достъп до електроразпределителната мрежа в лв./кВтч се заплаща от всички битови клиенти.

Цената за пренос през разпределителната мрежа на средно напрежение се заплаща от всички клиенти присъединени на средно напрежение.

Цената за пренос през разпределителната мрежа на ниско напрежение се заплаща от всички клиенти присъединени на ниско напрежение.

 

„ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД
С Решение № Ц-27 от 31.07.2015г. Комисията за енергийно и водно регулиране изменя следните утвърдени с Решение № Ц-16 от 01.10.2014г. цени за „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, считано от 01.08.2015г.
1. Цени на електрическа енергия за небитови клиенти присъединени на ниско напрежение
Начин на измерване Зони в денонощието Цена лв./кВтч (без акциз и ДДС)
НН
С три скали Върхова 0,20574
  Дневна 0,12702
  Нощна 0,07162
С две скали Дневна 0,18246
  Нощна 0,07560
С една скала   0,15768
2. Цени на електрическа енергия за битови клиенти
    НН
С две скали Дневна 0,12709
  Нощна 0,05412
С една скала   0,12709

 

Забележки:

В крайните цени за електрическа енергия клиентите на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД заплащат и следните цени за мрежови услуги:

-  цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа;

-  цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на ниско напрежение;

-  цена за достъп до разпределителната мрежа.


С пълния текст на Решение Ц-27 от 31.07.2015 г. можете да се запознаете тук.