Становище на ЧЕЗ относно решение на комисията за защита на конкуренцията

Компаниите на ЧЕЗ в България работят изцяло в съответствие с българското и европейското законодателство, включително и антимонополното такова, и не злоупотребяват с господстващо положение.

 ЧЕЗ ще обжалва в законоустановения срок решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно отдаването под наем на електрически стълбове за ползване от кабелни оператори. Цените за отдаване под наем на стълбовете са икономически обосновани и законосъобразни. Те са определени на пазарен принцип, като се отчитат всички допълнителни разходи по поддържането и обезопасяването на стълбовете, които са собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail:communications@cez.bg