Позиция на ЧЕЗ относно стълб в село Студен извор, Община Трън

Стълбът, който пречи на движението в село Студен извор, Община Трън, е в средата на пътното платно вследствие на неговото разширяване от Община Трън. Съгласно разпоредбата на Чл. 73. (1)  от  Закона за устройство на територията (ЗУТ): „Когато във връзка със строителството е необходимо да се измени положението или устройството на изградени улични подземни и надземни мрежи и съоръжения, съответните работи се извършват от възложителя на новото строителство за негова сметка след одобряване на необходимите проекти, съгласувани с експлоатационните дружества, чиито мрежи и съоръжения са засегнати, и след издаване на разрешение за строеж“. В този смисъл строително-ремонтните дейности трябва да се извършват след указания за изместване от ЧЕЗ и на базата на съгласуван с дружеството проект. Законът предвижда да се спазват определени процедури, за да се гарантира гладкото и безпрепятствено електрозахранване на клиентите.

Заявление за проучване за издаване на указания за изместване на електрическия стълб е входирано в ЧЕЗ на 28.04.2015 г. Услугата е заплатена на 29.04.2015 г. На 04.05.2015 г. представител на Община Трън представя на ЧЕЗ скицата на посочения участък. ЧЕЗ стриктно спазва сроковете на своите процедури, които едва сега започват да текат, но предвид създадените обстоятелства поема ангажимент да даде необходимите указания и да съгласува проектите приоритетно.

Пресцентър на ЧЕЗ