ЧЕЗ предлага да й бъде одобрен адекватен дял в цената на електроенергията

„ЧЕЗ Електро България“ АД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД предлагат справедливо разпределение на тежестта на всеки елемент от цената, така че да се покрият всички присъщи разходи на двете компании и да се определи дял на ЧЕЗ в крайната цена за потребителите, който да позволи да се планират и извършват инвестиции и да се подобрява обслужването.

За последните две години цената, по която „ЧЕЗ Електро България“ АД изкупува енергия от НЕК, се увеличи от 78 лв./МВТч до 125 лв/МВТч. Това пряко се отрази в крайните цени за бита, като в същото време делът на ЧЕЗ намаля до 0.68%. Това означава, че от 100 лева сметка на битов клиент, за тях в момента остават 68 стотинки.

Справедлив дял ще позволи на дружеството да започне важни инвестиционни проекти, които бяха принудително отлагани през последните години. Ценовото предложение се основава на минимума средства, които са необходими за изпълнение на лицензионните и законови задължения, нормално функциониране на мрежата и обслужване на клиентите в Западна България. Необходимо е също на компаниите да се признаят реалните разходи за балансиране на електроенергийната система, както и действителния обем на технологичните разходи.

Отговорност на ЧЕЗ е да предложи това, което трябва да се направи, за да се осигури оптимално качество на доставките на електроенергия за клиентите. Решението каква да бъде крайната цена на електроенергията за потребителите се взема от Комисията за енергийно и водно регулиране. Тя е органът, оправомощен да прави анализ на необходимите приходи на всички участници по веригата и преценява каква част от тях да бъдат отразени в крайната цена.

През последните две години дружествата на ЧЕЗ и техните клиенти бяха силно ограничени от регулаторната политика. В момента, делът на ЧЕЗ в крайната цена е най-малък спрямо останалите участници по веригата, въпреки че дейността на компанията има основно значение за качеството на доставките до крайните клиенти. Това представлява сериозен дисбаланс между отговорностите ни към нашите клиенти и определените ни към момента ресурси, с които да ги изпълняваме. Дружеството поддържа 60 000 км мрежа до домовете на над 2 милиона домакинства. Тази мрежа е 4 пъти по-дълга от електропреносната мрежа в страната, поддържана от ЕСО, и 3 пъти по-дълга от републиканската пътна мрежа на България.

Пресцентър на ЧЕЗ България

моб. тел.: 0889 10 58 29; 0888 95 92 48

е-mail:communications@cez.bg