Позиция на ЧЕЗ относно твърденията на КЗК

ЧЕЗ не злоупотребява с господстващо положение.  Електрическите стълбове са собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, а цените за отдаване под наем са определени икономически обосновано и законосъобразно, на пазарен принцип, при отчитане на всички допълнителни разходи, свързани с това, и от лицензиран оценител.

След като се запознаем с определението и доказателствата, ще реагираме по законоустановения начин и законоопределения срок. Действията на ЧЕЗ в този случай, както и във всички останали, са законосъобразни и изцяло в съответствие с българското и европейското законодателство.