Процесът по балансиране на регулирания пазар влезе в сила от 01.06.2014 г.

Клиентите ще видят цената във фактурите си на отделен ред за първи път от месец юли

От юли фактурите за електроенергия на клиентите, обслужвани от ЧЕЗ, ще съдържат два нови реда, които отразяват разходи за балансиране на електроенергийния пазар -  „балансиране на електроенергийната система за снабдяване“ и „балансиране на електроенергийната система за разпределение“. Досега разходите за балансиране на енергийния пазар са заплащани от крайните клиенти чрез цената за достъп, дължима на ЕСО и не са посочвани на отделен ред във фактурите.

От 1 юли 2014 г.,с решение на ДКЕВР № Ц-12 от 30.06.2014, се въвежда цена за балансиране на регулирания пазар за цяла България. Това е съществена стъпка към пълната либерализация на търговията с електрическа енергия и въвежда еднакви принципи за заплащане на балансираща енергия от всички клиенти, независимо от пазарния сегмент към който принадлежат.

Балансирането на електроенергийния пазар изисква от Крайните снабдители, в това число и от „ЧЕЗ Електро България“ АД да прогнозират ежедневно почасовото потребление на своите клиенти за следващия ден и да предават тези прогнози на ЕСО. Разликите между прогнозираното и реалното потребление формират дебаланс в системата, който се контролира и отчита от ЕСО. Разходите за компенсирането на този небаланс се заплащат на ЕСО от всички потребители, като част от цената. Крайните снабдители и разпределителните дружества, в това число и дружествата от ЧЕЗ, имат задължението да фактурират на клиентите си цена балансиране и да превеждат приходите от тази цена на ЕСО, без да формират какъвто и да е финансов резултат, по начина по който това се прилага с цените за достъп и пренос през преносната мрежа, приходите от които също директно се превеждат на ЕСО.

Считаме за съществено да информираме нашите клиенти, че с ценовото си решение ДКЕВР въведе ограничителна мярка на разходите за балансиране, които дружествата на ЧЕЗ имат право да включат като част от крайната цена на своите клиенти. ЧЕЗ ще заплаща на ЕСО разхода за дебаланс в пълния му обем, но ще има право да фактурира на клиентите си само част от общия разход, формиран от  отклонения от прогнозите, в размер до 1.5% за дейност снабдяване и до 0.5% за дейност разпределение. Разходите над посочените отклонения ще се заплащат от ЧЕЗ на ЕСО, въпреки че остават непризнати за дружествата ни.

Цената за балансиране на крайните клиенти ще се определя като дължимата на ЕСО сума за месечния небаланс се разделя на общо консумираната електрическа енергия от всички клиенти за съответния месец.  Цената за балансиране се фактурира на база консумиран киловатчас и може да бъде актуализирана по време на ценовата година, в съответствие с фактическите разходи за небаланс, ограничени до признатите от ДКЕВР.

С оглед оптимизиране на физическия и финансов дебаланс в електроенергийната система, ДКЕВР започна работа по проект за изменение на ПТЕЕ, така че да стане възможно обединяването на Крайните снабдители и Разпределителните дружества, в една обща група, от гледна точка на балансирането, така че синергията от потреблението на всички клиенти на крайните снабдители в страната да доведе до  минимизиране на финансовия ефект от дебаланса на електроенергийната система.

В желанието си да бъде максимално полезна на своите клиенти, ЧЕЗ стартира разяснителна кампания, като предвижда с месечните си фактури, клиентите да получат и специална информационна листовка, така че всеки клиент на компанията да бъде запознат с въведените промени.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg