О б я в а

На основание Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси, и в изпълнение на Решение от Протокол № 226 т.15/ 12.05.2014г.на Управителен съвет– „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, 

О Б Я В Я В А

На 08.07.2014г.от 10.00 часа ще се проведе публичен търг с явно наддаване за „Продажба на Имот  –Склад и гаражи - едноетажна сграда  ЗП – 251 кв.м., автоработилница – едноетажна сграда  ЗП – 155 кв.м., земя – 4000 кв.м., находящ се гр. Плевен ул. „Западна индустриална зона“.

Административниятадрес на имота е: гр. Плевен, ул. „Западна индустриална зона“.

Имотът принадлежи към дълготрайни материални неенергийни активи - недвижими имоти, собственост на "ЧЕЗ Разпределение България" АД.

Първоначална продажна цена на недвижимия имот: 142 779.00лв. /сто четиридесет и две хиляди, седемстотин седемдесет и девет лева и 00 стотинки/  без ДДС;

         Стъпка за наддаване: 5 % (7 138.00 лв. /седем хиляди сто тридесет и осем лева и 97 стотинки/) върху първоначалната продажна цена на недвижимия имот.

Оглед на имота, предмет на търга, може да бъде извършен от кандидатите всеки работен ден в срок до деня на подаване на оферта от 12.00 до 15.00 часа на посочения адрес на имота,  с един ден писмено предизвестие.

Контатни лица за огледи:

Имот Лице за контакт Телефон E - mail
Имот гр. Плевен, ул. „Западна индустриална зона“ Марлен Иванова +359 887 144 155 marlen.ivanova@cez.bg

Документация за участие в търга на стойност24лв. /двадесет и четири лева/ с ДДС, може да бъде закупена всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в сградата на „ЧЕЗ Разпределение България” АД гр. София, ул. „Адам Мицкевич“ № 2 А, стая №4, ет.2 до 07.07.2014 г., като сумата е преведена по банкова сметка на „ЧЕЗ България” EАД,  IBAN  BG65CITI9250 1005 004802  BIC/SWIFT,CITIBGSFСИТИБАНК Н.А.–клон СОФИЯ, София 1000, бул. "Мария Луиза" № 2, ЦУМ Бизнес център,ет.5

Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр. София, ул. „Цар Симеон“ № 330 до 07.07.2014 г.

Депозит за участие в търга в размер на 10% от първоначалната продажна цена на недвижимия имот (14 277.93 лв. /Четиринадесет хиляди двеста седемдесет и седем лева и 93 стотинки/) се внася в: IBAN  BG79CITI9250 1005 0094 00 BIC/SWIFT     CITIBGSFСИТИБАНК Н.А. – клон СОФИЯ до 17.00 часа на 07.07.2014 г.

До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, закупили тръжна документация и подали същата с приложени към нея всички задължителни документи, изискващи се за допускане до участие в търга до 16.00 часа на 07.07.2014 г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация.

Търгът ще се проведе в заседателната зала в сградата „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цар Симеон“ № 330.

За допълнителна информация : Марлен Иванова , GSM 0887 144 155, e-mail: marlen.ivanova@cez.bg