ЧЕЗ ще подмени 380 000 електромери в Западна България през 2014 г.

Не се извършва подмяна, без клиентите да бъдат уведомени предварително, без да бъдат съставени констативни протоколи и направени снимки

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД ще подмени 380 000 електромера на стойност над 13 млн. лева през 2014 г. За сравнение през миналата година бяха подменени 358 000 електромера.

„Подмяната на електромери е законово задължение на всички електроразпределителни компании. В ЧЕЗ тя се извършва в съответствие със  законодателството на Република България. Подмяната е от полза за клиентите. Тя гарантира качество и точност на измерването. Разработили сме и спазваме правила за извършване на подмяната, за да защитим в максимална степен правата на потребителите“, заяви Илиян Мутафчиев, директор „Мерене и управление на данните“ в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Преди всяка подмяна служители на ЧЕЗ посещават съответния адрес и разговарят с домоуправителя или представители на Домсъвета, за да се определи подходяща за двете страни дата за подмяната. На входа, на видно място, се разлепва съобщение, с което клиентите се уведомяват за датата  за извършване на подмяната и се предупреждават, че това ще наложи временно спиране на електрозахранването за определен период от време. Не по-късно от 48 часа предварително информацията за планираната подмяна на електромери се публикува в поне три национални медии и на сайта на компанията.

При всяка подмяна задължително се съставят констативни протоколи, които се подписват от служители на ЧЕЗ от една страна, а от друга - от собственик на имота или от двама независими свидетели. Достоверността на данните се удостоверява със снимки на демонтирания е  монтирания електромери, на които се виждат фабричния номер и показанията на всяка една от тарифите на електромерите. Данните се съхраняват в системата на ЧЕЗ.

Не се извършва подмяна на електромери, без да бъдат съставени констативни протоколи, да бъдат направени снимки и клиентите да бъдат уведомени предварително.

Всички електромери, които ЧЕЗ Разпределение монтира за измерване на консумираната електроенергия, съответстват на изискванията на Закона за измерванията и на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Преди монтажа уредите задължително се проверяват от Българския институт по метрология или от лица, оправомощени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор. След подмяната всеки електромер се предава в оторизирани от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор лаборатории, които сертифицират годните уреди за следващ 4 или 6 годишен период.

През последните 9 години ЧЕЗ Разпределение е инвестирала 208 милиона лева за изнасяне, подмяна и ремонт на електромери. Това е почти една трета от общите инвестиции на компанията в мрежата в обем на 728 млн. лева.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail:communications@cez.bg