„ЧЕЗ Разпределение България“АД ще предложи на общото събрание на акционерите да бъде изплатен дивидент в размер на 250 лева на акция

На своето събрание на 23.04.2014 г. Надзорният съвет на разпределителното дружество „ЧЕЗ Разпределение България“ АД взе решение относно свикване на Годишно общо събрание на акционерите и предложение за разпределяне на печалбата и изплащане на дивидент, което да бъде внесено за решение от Общото събрание на акционерите.

Предложението е да бъде изплатен дивидент в размер на 250 лв. на акция. Окончателното решение за разпределяне на дивидент ще бъде взето от акционерите по време на Общото събрание на акционерите, което ще се състои на 12.06.2014 г.

Общата предложена за разпределяне печалба на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД възлиза на 48,2 милиона лева.