Вътрешна информация

Уважаеми акционери,

 

С настоящето ви информираме, че на 21.03.2017 г. „ЧЕЗ Електро България” АД получи от Комисията за финансов надзор (КФН) писмо изх. № РГ-05-1562-7/ 21.03.2017 г., с което се връчва Решение № 448- ПД 20.03.2017 г. на Член на КФН, изпълняващ правомощията на Заместник - председател на КФН, ръководещ Управление ,, Надзор на инвестиционната дейност". С решението, на основание чл. 15, ал. 1, т. 4 от ЗКФН, чл. 213, ал. 4 от ЗППЦК, чл. 212, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 114а, ал. 1, изречение последно от ЗППЦК, във връзка с чл. 46 от Наредба № 2, както и във връзка с чл. 59, ал. 1 и ал. 2 от Административно-процесуалния кодекс се прилага принудителна административна мярка, а именно: "Задължавам публичното дружество „ЧЕЗ Електро България" АД, гр. София, да не подлага на гласуване на извънредното общо събрание на акционерите (ИОСА), насрочено за 23.03.2017 г., съответно за 06.04.2016 г., при условията иа чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точки 1 - 12 от дневния ред на събранието, със следното съдържание: 1. Овластяване на управителния съвет на „ ЧЕЗ Електро България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ ЧЕЗ Електро България" АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на информационните и телекомуникационните технологии между „ЧЕЗ Електро България" АД и „ ЧЕЗ Информационни комуникационни технологии България" ЕАД; 2. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ ЧЕЗ Електро България " АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по обслужване на клиенти между „ ЧЕЗ Електро България "АД и „ ЧЕЗ България " ЕАД. 3. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България" АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на финансово-счетоводни услуги между „ ЧЕЗ Електро България "АД и „ ЧЕЗ България " ЕАД. 4. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ ЧЕЗ Електро България" АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на човешките ресурси между „ ЧЕЗ Електро България " АД и „ ЧЕЗ България " ЕАД. 5. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България" АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги в областта на връзки с обществеността и комуникации между „ЧЕЗ Електро България" АД и „ЧЕЗ България " ЕАД. 6. Овластяване на управителния съвет на „ ЧЕЗ Електро България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ ЧЕЗ Електро България " АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на правни услуги между „ЧЕЗ Електро България" АД и „ ЧЕЗ България" ЕАД. 7. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ ЧЕЗ Електро България " АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по фасилити мениджмънт между „ ЧЕЗ Електро България " АД и „ ЧЕЗ България " ЕАД. 8. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ ЧЕЗ Електро България" АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на бизнес и мениджмънт консултантски услуги между „ ЧЕЗ Електро България " АД и „ ЧЕЗ България " ЕАД. 9. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България" АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по избор на доставчици между „ ЧЕЗ Електро България " АД и „ ЧЕЗ България " ЕАД. 10. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ ЧЕЗ Електро България " АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по отдаване под наем на пътнически автомобили „Пул-Кар"между „ ЧЕЗ Електро България" АД и „ ЧЕЗ България " ЕАД. 11. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България" АД пред трети лица, договор за наем на служебни помещения срещу възнаграждение между „ ЧЕЗ Електро България" АД и „ ЧЕЗ Разпределение България" АД. 12. Овластяване на управителния съвет на „ЧЕЗ Електро България" АД др сключи, съгласно правилата за представителство на „ЧЕЗ Електро България" АД пред трети лица, договор за предоставяне срещу възнаграждение на услуги по отдаване под наем на пътнически автомобили „Пул-Кар"между „ ЧЕЗ Електро България" АД и „ ЧЕЗ Разпределение България "АД." На основание чл. 214, ап. 2 от ЗППЦК, решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано. Поради горното Ви съобщаваме, че на общото събрание, което ще се проведе на 23.03.2017 г., съответно на 06.04.2017 г.. при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точки 1-12 от дневния ред няма да бъдат подлагани на гласуване.

 

С уважение,

Радослав Димитров

Директор „Връзки с инвеститорите”

на „ЧЕЗ Електро България” АД

София, 21.12.2017 г.

________________________________________________________________________________________________

 

Съгласно изискването на § 38 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, с настоящото Ви информирам, че „ЧЕЗ Електро България” АД има сключен договор със „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД за разкриване и оповестяване на обществеността на регулирана информация по смисъла на ЗППЦК чрез специализираната финансова медия „X3News”, достъпна на адрес: http://www.x3news.com/.“

Дружеството оповестява регулирана информация до Комисия за финансов надзор (КФН) и посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път Е-Регистър, като информацията може да бъде намерена на електронната страница на КФН - www.fsc.bg.