Корпоративно ръководство

Надзорен и Управителен съвет на Дружеството

"ЧЕЗ Електро България" АД е дружество с двустепенна система на управление -  Надзорен съвет и Управителен съвет.

 

Надзорен съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД

Карел Клусак - председател на Надзорния съвет

Христо Петров - заместник председател на Надзорния съвет

Ростислав Дижа - член на Надзорния съвет

Георги Константинов - член на Надзорния съвет

Любомир Чакъров - член на Надзорния съвет

Мартин Маречек - член на Надзорния съвет

Томаш Пектор - член на Надзорния съвет

 

Управителен съвет на „ЧЕЗ Електро България” АД

Кремена Стоянова - председател на Управителния съвет и Изпълнителен директор

Карел Крал - зам. - председател на Управителния съвет

Ярослав Бергер - член на Управителния съвет

 

Дружеството се представлява от всеки двама от членовете на Управителния  съвет заедно.