ЧЕЗ Електро България АД

Начало » Инвеститори » ЧЕЗ Електро България АД

„ЧЕЗ Електро България” АД е дружество, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 175133827. Капиталът на компанията е 50 000 лева, като 67% от него са собственост на ЧЕЗ а.с. Чешката Република, а останалите 33 % са собственост на различни миноритарни акционери – юридически и физически лица. 

Дружеството е правоприемник чрез отделяне на дейността по снабдяване с електрическа енергия на „Електроразпределение Столично” АД, „Електроразпределение София област” АД и „Електроразпределение Плевен” АД.

„ЧЕЗ Електро България” АД има издадена Лицензия за обществено снабдяване с електрическа енергия с   №     Л-135-11/ 29.11.2006 г. от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) със срок на действие  до 13.08.2039 г, Лицензия за доставчик от последна инстанция с № Л-409-17/01.07.2013 г. от ДКЕВР за срок от 28 (двадесет и осем) години, както и Лицензия за търговия с електрическа енергия с № Л-229-15/17.05.2007 г., издадена от ДКЕВР за срок от 10 (десет) години.

"ЧЕЗ Електро България" АД е регистрирано като администратор на лични данни с Идентификационен номер 34603 в Регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Основен устройствен акт на Дружеството

Доклади за дейността и финансови отчети - 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г.

Актуални теми

Информация за контакт

Покупко-продажба

Надзорен и Управителен съвет на Дружеството

Документи от проведени общи събрания

Контакт с одитора

Нагоре
Menu:
Търси:

Choose your language: English

главно мореплаване:

  • Обадете ни се0700 10 010денонощна информационна линия
  • (02) 8959 667факс
  • Пишете ни

Проверете сметката
си за електроенергия!

Проверка

Как да проверим реална
ли е сметката ни за ток?

Брошура